Dermatológia pre prax 4/2016

Stručný prehľad farmakoterapie metastatického melanómu

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Detailnejšie poznanie procesov karcinogenézy v procese patogenézy melanómu umožnilo vývoj nových liekov posúvajúcich účinnosť liečby na signifikantne vyššiu úroveň. Moderné molekuly indikované na liečbu metastatického melanómu možno rozdeliť na tri skupiny: inhibítory intracelulárnych signálnych dráh, imunoterapeutiká a onkolytickú terapiu. Autor prezentuje prehľad účinnosti a bezpečnosti aktuálne registrovaných liekov (BRAF a MeK inhibítory, antagonisty CTLA-4 a PD-1, onkolytická terapia) v monoterapii aj v kombinácii. Poukazuje na úskalia nových liečebných postupov, akými sú toxicita a indukcia rezistencie.

Kľúčové slová: melanóm, ipilimumab, vemurafenib, dabrafenib, trametinib, cobimetinib, pembrolizumab, nivolumab, talimogen laherparepvec

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Review of of pharmacotherapy of metastatic melanoma

More detailed knowledge of carcinogenesis process in the pathogenesis od melanoma facilitated the developpement of new drugs, moving the treatment efficacy at significantly higher level. Modern molecules approved for the treatment of melanoma can be divided to three groups: inhibitors of intracellular signaling pathways, immunotherapeutics and oncolytic therapy. Author present the summary of efficacy and safety of currently approved drugs (BRAF and MEK inhibitors, CTLA-4 antagonists and PD-1 antagonists, oncolytic therapy) in monotherapy and in combination. Obstacles of new remedies, as toxicity and induction of drug resistence are discussed.

Keywords: melanoma, ipilimumab, vemurafenib, dabrafenib, trametinib, cobimetinib, pembrolizumab, nivolumab, talimogen laherparepvec