Dermatológia pre prax 3/2010

Spolupráca gynekológa a dermatológa pri užívaní kombinovanej hormonálnej antikoncepcie s antiandrogénovým účinkom

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Dermatovenerológ a gynekológ spolupracujú veľmi často. Nie je to len v oblasti ochorení, ktoré sa týkajú vonkajšieho genitálu. Mnohé kožné ochorenia, ako napríklad akné, seborea, androgenetická alopécia, hypertrichóza, hirzutizmus sú terapeuticky výrazne ovplyvniteľné kombinovanou hormonálnou antikoncepciou s antiandrogénovým účinkom. Naopak, dlhodobé užívanie antikoncepcie vedie niekedy k nežiaducim prejavom a ochoreniam, ako sú periorálna dermatitída, chloazma, zhoršenie akné po vysadení antikoncepcie (rebound fenomén). Dobrá komunikácia medzi dermatovenerológom a gynekológom je teda namieste, azda k nej prispeje i tento praktický príspevok o uvedených stavoch a ochoreniach.

Kľúčové slová: antikoncepcia, androgén-dependentné stavy, periorálna dermatitída, chloazma

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Teamwork between gynecologist and dermatologist regarding the use of combined hormonal contraceptives with antiandrogenic effect

Cooperation between dermatovenerologist and gynecologist is very common. And it is not only about diseases in external genital area. Many skin diseases such as acne, seborrhea, androgenetic alopecia, hypertrichosis as well hirsutism are significantly influenced by use of combined hormonal contraceptives with antiandrogenic effect. On the contrary, long-term use of contraceptives leads sometimes to adverse reactions and diseases such as perioral dermatitis, chloasma, worsening of acne after interruption of contraceptives rebound fenomen). Good communication between dermatovenerologist and gynecologist is natural, perhaps this practical article about above mentioned conditions and diseases may contribute to it.

Keywords: contraception, androgenic dependent disorders, perioral dermatitis, chloasma