Dermatológia pre prax 4/2013

Spinocelulárny karcinóm kože – hodnotenie histopatologických nálezov a porovnávanie TNM klasifikácií v súbore diagnostikovaných prípadov

MUDr. Milada Kullová, MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.

Úvod: V najnovšom 7. vydaní TNM klasifikácie nemelanómových zhubných nádorov kože sa jednotlivé kritériá odlišujú medzi klasifikáciou podľa UICC (Union for International Cancer Control) a AJCC (American Joint Committee on Cancer). AJCC systém je zložitejší a zahrnuje aj nasledovné rizikové parametre: lokalizáciu nádoru na ušnici a pere, vertikálny rozmer nádoru, Clarkov stupeň invázie, perineurálnu nádorovú inváziu a stupeň nádorovej diferenciácie. Cieľ: V našej práci sme retrospektívne hodnotili histologické nálezy v skupine invazívnych spinocelulárnych karcinómov (SCC) kože a porovnávali rozdiely v zastúpení jednotlivých pT štádií medzi uvedenými dvomi klasifikačnými schémami. Materiál a metódy: Súbor pozostával z 21 primárnych invazívnych SCC kože, pri ktorých bolo možné hodnotiť všetky základné histomorfologické parametre. Výsledky: Podľa UICC TNM klasifikácie zodpovedalo 17 SCC (80,9 %) štádiu pT1, 3 SCC (14,3 %) štádiu pT2 a jeden (4,8 %) SCC štádiu pT3. Podľa AJCC TNM klasifikácie zodpovedali 3 SCC (14,3 %) štádiu pT1 a 18 SCC (85,7 %) štádiu pT2. Vzájomné porovnanie obidvoch systémov preukázalo, že 6 nádorov (28,5 %) ostalo v rovnakom pT štádiu, v 14 nádoroch (66,7 %) došlo k „zvýšeniu“ štádia pT1 (podľa UICC) na pT2 (podľa AJCC) a v jednom prípade (4,8 %) k „zníženiu“ štádia pT3 (podľa UICC) na pT2 (podľa AJCC). Záver: Americký TNM klasifikačný systém je zložitejší a vyžaduje komplexnejšie hodnotenie histologických nálezov. Jeho výhodou je vyčlenenie tých karcinómov, ktoré svojím rozmerom síce zodpovedajú najnižšiemu štádiu pT1, avšak prítomnosťou minimálne 2 rizikových morfologických parametrov spadajú do vyššej kategórie pT2, od ktorej možno očakávať horšiu prognózu.

Kľúčové slová: TNM klasifikácia, spinocelulárny karcinóm kože.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Squamous cell carcinoma of the skin – evaluation of the histopathological findings and a comparision of the TNM classifications in a group of diagnosed cases

Background: In the latest 7.th of the TNM classification of non-melanoma skin cancers there are different evaluation criteria between UICC (Union for International Cancer Control) and AJCC (American Joint Committee on Cancer) classification scheme. AJCC system is more complex and also includes following additional risk parameters: location on the ear and lip, tumor thickness, Clark level, perineural invasion and degree of tumor differentiation. Aim: In our work we retrospectively evaluated histological findings in a set of invasive cutaneous squamous cell carcinomas (SCC) and compared the changes in proportion of the individual pT stages between these two classification schemes. Material and methods: Study group consisted of 21 primary invasive SCCs of the skin, in which all basic histomorphological parameters were able to assess. Results: According to UICC TNM classification, 17 SCCs (80.9 %) corresponded to the stage pT1, 3 SCCs (14.3 %) to the stage pT2 and one (4.8 %) SCC to the stage pT3. According to AJCC TNM classification, 3 SCCs (14.3 %) corresponded to the stage pT1 and 18 SCCs (85.7 %) to the stage pT2. A comparision of both separate systems revealed, that identical pT stage had remained in 6 tumors (28.5 %), in 14 tumors (66.7 %) it had been „increasing“ of stage pT1 (according to UICC) to stage pT2 (according to AJCC) and in one case (4.8 %) it had been „decreasing“ of stage pT3 (according to UICC) to stage pT2 (according to AJCC). Conclusion: American TNM classification system is more complex and requires more detailed histomorphology assessment. Its advantage is a selection of those cancers, which correspond to the lowest stage pT1 on the basis of its size, however, a presence of at least 2 risk morphological parameters moves them into the higher cathegory pT2, which is expected to have a worse prognosis.

Keywords: TNM classification, squamous cell carcinoma of the skin.