Dermatológia pre prax 4/2011

Recidivujúci folikulárny infundibulárny tumor s transformáciou do bazocelulárneho karcinómu

MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Milada Kullová, doc. MUDr. Martin Péč, PhD., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD, MUDr. Tatiana Bulejcíková

Folikulárny infundibulárny tumor (FIT) je veľmi zriedkavý benígny nádor kožných adnex s folikulárnou diferenciáciou. V dôsledku jeho častej asociácie s inými nádormi alebo pseudotumoróznymi kožnými léziami stále pretrvávajú kontroverzné názory o jeho skutočnom histogenetickom pôvode. Podľa jednej z teórií môže FIT dokonca predstavovať formu bazocelulárneho karcinómu. Autori v článku prezentujú prípad pacientky s dlhoročne rastúcou solitárnou léziou na palci pravej ruky, ktoré bolo opakovane liečené kryoterapiou bez terapeutického efektu. V dôsledku pretrvávajúcej progresie rastu bola lézia chirurgicky extirpovaná a následne histologickým vyšetrením potvrdená diagnóza FIT. Po 3,5 roku však nádor recidivoval, pričom v mikroskopickom obraze reexcidovanej lézie dominoval obraz FIT s fokálnymi črtami malígnej transformácie do bazocelulárneho karcinómu. Uvedená kazuistika poukazuje na pravdepodobnú histogenetickú súvislosť medzi niektorými adnexálnymi nádormi s folikulárnou diferenciáciou a bazocelulárnym karcinómom kože, ktorý najskôr odzrkadľuje ich spoločnú vývojovú genézu.

Kľúčové slová: folikulárny infundibulárny tumor, bazocelulárny karcinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recurrent tumor of follicular infundibulum with transformation into basal cell carcinoma

Tumor of the follicular infundibulum (FIT) is a very rare benign adnexal cutaneous tumor with follicular differentiation. Because of frequent association with another tumors and tumor-like lesions of the skin there are still controversial views about its true histogenetic origin. One theory even assumes that FIT could be a form of a basal cell carcinoma. The authors of the article present a case report of woman suffering from a solitary skin lesion on the right thumb growing for many years, that was unsuccessfuly treated with repeated cryotherapy. Because of continual growth progression this lesion was surgically removed and a diagnosis of FIT was confirmed by histological examination. A tumor recurred 3.5 years after primary resection. Microscopical examination of reexcised sample showed FIT with focal features of malignant transformation into basal cell carcinoma. This case report indicates a probable histogenetic relationship between some adnexal tumors with follicular differentiation and cutaneous basal cell carcinoma, whose origin and pathogenesis have not been clearly elucidated to date.

Keywords: tumor of the follicular infundibulum, basal cell carcinoma.