Dermatológia pre prax 2/2023

Psoriáza – včera a dnes

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

Kožné ochorenia sú ľudstvu známe od ich pôvodu. Veľmi pozoruhodnou a neobyčajnou históriou prešla aj psoriáza, v úvode spojená s jej chaotickým názvoslovím a identifikáciou. Až v nedávnych storočiach poháňaných pokrokom vedy, výskumu a nových technológií sa štúdium tejto dermatózy zintenzívnilo, čo umožnilo lepšie a detailnejšie poznať možné príčiny a dôvody vzniku psoriázy. Tie ruka v ruke dopomohli k vývoju nových terapeutických možností, akými sú monoklonálne protilátky. Ich vysoko špecifické zacielenie na antigény poskytuje veľmi účinnú liečbu. Príchod medicíny zameranej na molekuly umožňuje vývoj novej generácie terapeutických látok.

Kľúčové slová: psoriáza, história, lokálna liečba, systémová liečba, monoklonálne protilátky anti-TNFα, anti-IL12/23, anti-IL23, anti-IL17

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis – yesterday and today

Skin diseases have been known to mankind since their origin. Psoriasis has also had a very remarkable and unusual history, initially associated with its chaotic nomenclature and identification. It is only in recent centuries, driven by advances in science, research and new technologies, that the study of this dermatosis has intensified, allowing a better and more detailed understanding of the possible causes and reasons for the development of psoriasis. These have led to the development of new therapeutic options such as monoclonal antibodies. Their highly specific targeting of antigens provides a very effective treatment. The advent of molecule-targeted medicine is enabling the development of a new generation of therapeutic agents.

Keywords: psoriasis, history, local treatment, systemic treatment, monoclonal anti-TNFα, anti-IL12/23, anti-IL23, anti-IL17 antibodies