Dermatológia pre prax 3/2023

Pruritus u paliatívnych pacientov

MUDr. Eva Kováčová, PhD.

Paliatívna medicína sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Keďže kauzálna liečba u týchto pacientov už nie je možná, pristupuje sa k symptomatickej liečbe. Jej cieľom je zmierniť utrpenie pacienta a zlepšiť kvalitu jeho života. Jedným zo symptómov, ktorým paliatívni pacienti trpia, je pruritus. Vyskytuje sa nielen u onkologických pacientov, ale aj u pacientov so zlyhávaním pečene, obličiek, môže byť nežiaducim účinkom farmakoterapie používanej v paliatívnej medicíne. Cieľom prehľadového článku je zosumarizovať najnovšie poznatky o prurite u paliatívnych pacientov, jeho etiopatogenéze a možnostiach farmakologickej i nefarmakologickej liečby. Keďže nie vždy je u týchto pacientov (napr. vzhľadom na imobilitu) dostupná špecializovaná starostlivosť dermatológa, základné poznatky v tejto oblasti by mali mať aj všeobecní lekári, paliatológovia a zdravotnícki pracovníci, ktorí paliatívnych pacientov ošetrujú.

Kľúčové slová: pruritus, urémia, cholestáza, paliatívna starostlivosť, opioidy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pruritus in palliative patients

Palliative medicine deals with the diagnosis and treatment of patients with a chronic incurable, advanced and actively progressing disease with a limited survival time. Since causal treatment is no longer possible in these patients, symptomatic treatment is used. Its goal is to alleviate the patient’s suffering and improve his quality of life. One of the symptoms, palliative patients suffer from, is pruritus. It occurs not only in oncological patients, but also in patients with liver and kidney failure, and can be an adverse effect of pharmacotherapy used in palliative medicine. The aim of the review article is to summarize the latest knowledge about pruritus in palliative patients, its etiopathogenesis and the possibilities of pharmacological and non-pharmacological treatment. Since specialized care by a dermatologist is not always available for these patients (e.g. due to immobility), general practitioners, palliative specialists and health workers who treat palliative patients should also have basic knowledge in this area.

Keywords: pruritus, uremia, cholestasis, palliative care, opioids