Dermatológia pre prax 2/2021

Obezita ako komorbidita niektorých dermatóz

MUDr. Natália Urminská, MUDr. Ján Lidaj

Prevalencia obezity sa v posledných rokoch zvýšila a dosiahla epidemické rozmery. Od roku 1975 sa takmer strojnásobila. Vo svete malo v roku 2016 nadváhu (správne nadhmotnosť) viac ako 1,9 miliardy dospelých (39 %) vo veku od 18 rokov. Z nich viac ako 650 miliónov (13 %) bolo obéznych. Prevalencia nadváhy a obezity u detí a dospievajúcich vo veku 5 – 19 rokov takisto dramaticky vzrástla, zo 4 % v roku 1975 na vyše 18 % v roku 2016. Súvislosť obezity a viacerých dermatóz je nesporná. V poslednom čase je najznámejšia a opakovane opisovaná ako komorbidita pri psoriáze, ale sú aj ďalšie. Odhaliť v krátkom prehľade tieto vzájomné súvislosti je zaujímavé nielen klinicky a makroskopicky, ale i na bunkovej či molekulárnej úrovni. Názov článku by preto mohol znieť aj naopak, dermatózy ako komorbidity obezity.

Kľúčové slová: obezita, komorbidita, dermatózy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obesity as a comorbidity of some dermatoses

The prevalence of obesity has increased in recent years and has reached epidemic proportions. It has almost tripled since 1975. In 2016, more than 1.9 billion adults (39%) aged 18 years and more were overweight worldwide. Of these, more than 650 million (13%) were obese. The prevalence of overweight and obesity in children and adolescents aged 5-19 has also increased dramatically, from 4% in 1975 to over 18% in 2016. The association of obesity with several dermatoses is indisputable. Recently, it is best known and repeatedly described as a comorbidity in psoriasis, but there are others. Revealing these interrelationships in a brief overview is interesting not only clinically and macroscopically, but also at the cellular or molecular level. The title of the article could therefore sometimes sound the opposite, dermatoses as comorbidities of obesity.

Keywords: obesity, comorbidity, dermatoses