Dermatológia pre prax 3/2022

Nové možnosti v liečbe atopickej dermatitídy: cielená liečba stredne ťažkej až ťažkej formy inovatívnymi liekmi

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.

Atopická dermatitída (alebo atopický ekzém) je bežné chronické zápalové ochorenie kože, ktoré zvyčajne začína v detskom veku a u určitého percenta pacientov pretrváva až do dospelosti. Je charakterizované ekzematóznymi prejavmi a intenzívnym pruritom s vplyvom na kvalitu života pacienta. Atopická dermatitída je multifaktorové ochorenie s mnohými komorbiditami vyžadujúcimi si komplexnú liečbu. Lokálna forma liečby predlžuje remisiu pri ľahších formách ochorenia, ale pri stredne ťažkej až ťažkej atopickej dermatitíde je často jediným riešením systémová liečba. Novodostupné inovatívne lieky s vysokou účinnosťou a priaznivým bezpečnostným profilom sú nádejou pre pacientov s ťažkými formami atopickej dermatitídy.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, biologická liečba, JAK inhibítory

New options in the treatment of atopic dermatitis: targeted treatment of moderate to severe forms with innovative drugs

Atopic dermatitis (or atopic eczema) is common inflammatory skin disease usually starting in early childhood and in certain percentage of patients persisiting well into adulthood. It is characterized by eczematous lesions and intense pruritus, affecting the quality of life of the patient. Atopic dermatitis is multifactorial disease with many comorbidities requiring complex treatment. Topical treatment is therapeutic mainstay prolonging the remission in milder forms of atopic dermatitis, but the moderate-to-severe atopic dermatis often requires systemic treatment. New innovative drugs with high efficacy and favorable safety profile are the option for patients with severe forms of atopic dermatitis.

Keywords: atopic dermatitis, biologic treatment, JAK inhibitors