Dermatológia pre prax 3/2008

NEMELANÓMOVÁ RAKOVINA KOŽE – I. ČASŤ: ETIOPATOGENÉZA A KLINICKÝ OBRAZ

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Nemelanómová rakovina kože má v európskej populácii stále stúpajúcu tendenciu. Podobná situácia je aj na Slovensku. Je to najčastejšia rakovina u kaukazskej rasy. Za najdôležitejší vyvolávajúci faktor sa považuje ultrafialové žiarenie (UVR). Expozícia UV žiareniu spôsobí mutácie v oblasti nukleárnych génov (p53 tumor supresorový gén) i v inej časti genómu bunky – menovite v mitochondriálnej DNA (mtDNA). Jej presun zo straších do mladších vekových kategórií nás núti venovať zvýšenú pozornosť tejto problematike.

Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože,etiopatogenéza, klinika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NON MELANOMA SKIN CANCER – PART I: ETIOPATHOGENESIS, CLINIC.

The incidence of non melanoma skin cancer has permanently increasing tendency in populations of European origin. The similar situation is in Slovakia too. It is the most frequent cancer in Caucassian. The UVR is considered as the most important factor for development of such diseases. UV exposure leads to the generation of alterations in nuclear genes such as the p53 tumour suppressor gene, as well as in the other genome in the cell – namely mitochondrial DNA (mtDNA). The shift from the older age groups to the younger ones, forced us to give increased attention to this problem.

Keywords: non melanoma skin cancer (NMSC), etiopathogenesis, clinic.