Dermatológia pre prax 2/2024

Lichen amyloidosis – kazuistika

MUDr. Iuliia Laskina

Úvod: Lichen amyloidosis je vzácna forma primárnej kožnej amyloidózy charakterizovaná ukladaním amyloidu do kože bez systémového postihnutia. Vzácnosť jej výskytu, ako aj variabilita jej klinického obrazu môže viesť k diagnostickým omylom. Opis prípadu: Opisujeme prípad 59-ročného pacienta pre papulózny až verukózny výsev na predkoleniach bilaterálne. Z dôvodu nekorelácie kožného nálezu a histologického záveru sa zrealizovala reexcízia z dvoch ložísk na pravom predkolení. Následná histologizácia bola doplnená o histochemické vyšetrenie a imunofluorescenčné vyšetrenie so záverom kožnej amyloidózy typu lichen amyloidosis. Záver: Lichen amyloidosis zostáva diagnostickou aj terapeutickou výzvou. Liečba tohto ochorenia je v súčasnosti nejednoznačná a empirická vzhľadom na vzácnosť samotného ochorenia.

Kľúčové slová: lichen amyloidosis, liečba, CO2 laser, acidum salicylicum, imunofluorescencia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Lichen amyloidosis – case report

Purpose: Lichen amyloidosis is a rare form of primary cutaneous amyloidosis, characterized by amyloid deposition in the skin without systemic involvement. The rarity of its occurrence such as the variability of its clinical signs can lead to diagnostic mistakes. Case report: We describe the case of a 59-year-old patient due to papular to verrucous seeding on the shins bilaterally. Because of the uncorrelated skin findings and histological findings, re-excision was performed from two foci on the right tibia. Subsequent histological examination was supplemented by histochemical examination and immunofluorescence examination with conclusion of cutaneous amyloidosis of lichen type amyloidosis. Conclusion: Lichen amyloidosis remain a diagnostic and therapeutic challenge. The treatment of this disease is currently equivocal and empirical due to the rarity of the disease itself.

Keywords: lichen amyloidosis, treatment, CO2 laser, acidum salicylicum, imunofluorescencia