Dermatológia pre prax 4/2023

Kožná leukocytoklastická vaskulitída

MUDr. Hana Juhásová, doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Kožná leukocytoklastická vaskulitída je najčastejšia kožná vaskulitída. V typickom prípade sa prezentuje symetrickou palpovateľnou purpurou dominantne na dolných končatinách. V etiopatogenéze sa uplatňuje depozícia imunokomplexov v postkapilárnych venulách kože. Ako antigény najčastejšie pôsobia infekčné mikroorganizmy, lieky, autoantigény, tumory. Diagnózu vaskulitídy stanovujeme predovšetkým na základe histologického nálezu z biopsie kože. Kožná leukocytoklastická vaskulitída je ochorenie limitované na kožu, s malým alebo žiadnym systémovým postihnutím a s absenciou príznakov charakteristických pre iné systémové vaskulitídy. Terapia kožnej leukocytoklastickej vaskulitídy zahŕňa v prvom rade odstránenie vyvolávajúcej príčiny. V závislosti od závažnosti ochorenia a komorbidít sú indikované nesteroidné antiflogistiká, antihistaminiká, kortikosteroidy. Ďalšími terapeutickými možnosťami sú dapsón, hydroxychlorochín, kolchicín, pentoxyfylín. V refraktérnych prípadoch je účinnejšia kombinácia kortikosteroidov s imunosupresívami – azatioprínom, metotrexátom, cyklosporínom.

Kľúčové slová: kožná leukocytoklastická vaskulitída, hypersenzitívna vaskulitída, depozity imunokomplexov, palpovateľná purpura

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cutaneous leukocytoclastic vasculitis

Cutaneous leukocytoclastic vasculitis is the most common vasculitis affecting skin. It is typically manifested by symmetric palpable purpura on the lower extremities. The etiopathogenesis includes deposition of immune complexes in postcapillary venules of the skin. The most common antigens are infectious microorganisms, drugs, autoantigens and tumors. Vasculitis is primarily diagnosed on the basis of skin biopsy findings. Cutaneous leukocytoclastic vasculitis is limited to the skin, with little or no systemic involvement and the absence of symptoms characteristic of other systemic vasculitis. Treatment of cutaneous leukocytoclastic vasculitis primarily focuses on removal of the underlying cause. Depending on the severity of the condition and comorbidities, nonsteroidal antiphlogistics, antihistamines and corticosteroids are administered. Other therapeutic options include dapsone, hydroxychloroquine, colchicine, and pentoxifylline. In refractory cases, combination of corticosteroids with immunosuppressive agents such as azathioprine, methotrexate, cyclosporine have shown effectiveness.

Keywords: cutaneus leukocytoclastic vasculitis, hypersensitivity vasculitis, palpable purpura, deposits of immunocomplexes