Dermatológia pre prax 1/2021

Koža – zrkadlo črevnej mikrobioty

MUDr. Peter Širola

Vzťah medzi exacerbáciou chronických zápalových ochorení kože a dietetickými vplyvmi je klinikom empiricky známy a jasný. Experimentálny a klinický výskum v priebehu posledných desaťročí priniesol dôkazy a vysvetlil mnohé etiopatogenetické mechanizmy vzťahu črevo – koža, skúmal vplyv prebiotík, probiotík, črevných sorbentov a iných terapeutických prístupov k manažmentu dysmikróbie a následný efekt na priebeh zápalových ochorení kože. Cieľom tejto práce je zosumarizovať súčasné poznatky o vzťahu fyziologickej a dysmikrobickej črevnej mikrobioty na kožu a poukázať na význam a možnosti úpravy črevnej dysbiózy popri terapii základného dermatologického ochorenia topickou alebo celkovou liečbou.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, acne vulgaris, psoriáza, črevo, mikrobiota, endotoxíny, probiotiká, prebiotiká, črevné adsorbenciá

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin – a mirror of gut microbiota

The relationship between flare of chronic inflammatory skin diseases and diet is empirically well known and clear. Experimental and clinical research in the past decades brought an evidence and explained several pathogenetic mechanisms of skin-gut relationship. Effect of prebiotics, probiotics, gut adsorbents and other therapeutic approaches in dysmicrobia management and their effect on inflammatory skin diseases was studied widely. Aim of this article is to summarize recent knowledge about influence of physiologic and dysmicrobic gut microbiota on skin and to point out importance and possibilities of dysmicrobia treatment as supplement to common therapy of skin diseases by topical or oral therapy.

Keywords: atopic dermatitis, acne vulgaris, psoriasis, gut, microbiota, endotoxins, probiotics, prebiotics, gut adsorbents