Dermatológia pre prax 3/2012

Koža a reumatické ochorenia

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

Koža môže byť postihnutá pri viacerých reumatických ochoreniach a jej účasť často odráža patofyziológiu prebiehajúceho systémového procesu. Preto by sa jej posúdeniu mala venovať taká istá vytrvalosť a presnosť ako pri vyšetrení kĺbov a muskuloskeletálneho systému. Diagnostika autoimunitných ochorení spojivového systému je založená na rozpoznaní príznakov. Koža je najdostupnejším orgánom a často poskytuje cenné diagnostické ukazovatele, ktoré môžu viesť k špecifickej diagnóze alebo môžu lekára príležitostne zmýliť. Rozpoznanie kožných príznakov je založené na posúdení typu, konfigurácie, distribúcie a vývoja lézií. Vybrané laboratórne techniky môžu ďalej dopomôcť k diagnóze. Táto kapitola sa zameriava na kožné zmeny vyskytujúce sa najčastejšie u pacientov s reumatickými príznakmi.

Kľúčové slová: kožné prejavy, autoimunitné ochorenia, reumatoidná artritída, Sjögrenov syndróm, psoriatická artritída, systémový lupus erythematosus, nekrotizujúce vaskulitídy, Kawasakiho choroba, dermatomyozitída a polymyozitída, systémová sklerodermia, juvenilná idiopatická artritída (Stillova choroba).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin and rheumatic diseases

The skin may be affected by a number of rheumatic diseases and its involvement in the pathophysiology often reflects the ongoing systemic process. Therefore, the same effort and accuracy should be given to its assessment as to the examination of joints and musculoskeletal system. Diagnosis of autoimmune disease of connective tissues is based on recognizing of symptoms. The skin is the most accessible organ and often provides valuable diagnostic clues that may lead to a specific diagnosis or may occasionally mislead the physician. Pattern recognition of skin lesions is based upon the assessment of type, configuration, development and distribution of the lesions. Selected laboratory techniques may further assist diagnosis. This chapter focuses on cutaneous changes occurring most often in patients with rheumatic complaints.

Keywords: skin problems, autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, Sjögren‘s syndrome, psoriatic arthritis, systemic lupus erythematosus, necrotizing vasculitis, Kawasaki disease, dermatomyositis and polymyositis, systemic scleroderma, juvenile idiopathic arthritis (Still‘s disease).