Dermatológia pre prax 2/2014

Klinické skórovacie systémy v dermatovenerológii

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Linda Šranková

Jednou z dôležitých súčastí dermatologickej praxe je posudzovanie stupňa závažnosti kožných ochorení a ich aktivity v čase. Klinické skórovacie systémy sú pomerne rýchla metóda, efektívna pri monitorovaní priebehu ochorení a účinnosti nasadenej terapie. Keďže ide o jednoduché neinvazívne vyšetrenia, pacienti ich veľmi dobre akceptujú. Sú založené na posudzovaní jednotlivých kritérií s priradením bodov a následným výpočtom indexu. Na urýchlenie výpočtu je možné použiť rôzne skórovacie kalkulačky.

Kľúčové slová: klinické skórovacie systémy, atopická dermatitída, SCORAD, psoriáza, PASI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical scoring systems in the dermatovenerology

One of the main parts of dermatology practice is the assessment of the degree of severity of skin disorders and their activity in time. Clinical scoring systems are relatively quick method effective in monitoring the course of disease and efficacy of initiated treatment. Since this is a simple non-invasive test it is very well accepted by patients. They are based on the assessment of each criterion and assigned points and then calculating the index. To speed up the calculation, it is possible to use different scoring calculators.

Keywords: clinical scoring systems, atopic dermatitis, SCORAD, psoriasis, PASI.