Dermatológia pre prax 4/2014

Keď akné mení život

PhDr. Linda Katona

Akné patrí medzi najčastejšie dermatologické ochorenia. Kazuistika opisuje prípad 30-ročnej ženy, u ktorej akné viedlo k postupnému zhoršeniu psychického stavu, k poklesu sebavedomia a v konečnom dôsledku k rozvoju maladaptívnych foriem správania v zmysle obsedantno-kompulzívnych prejavov. Kazuistika poukazuje na potrebu interdisciplinárnej spolupráce odborníkov z oblasti dermatovenerológie, psychiatrie a psychológie.

Kľúčové slová: acne vulgaris, liečba, psychosomatika, psychodiagnostika, psychoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

When acne is changes life

Acne is the most common dermatological disease. Our case report describes a case of 30 year old woman with acne. Her skin disease led to a gradual deterioration of mental status, a decline in self-esteem and ultimately to a development of maladaptive forms of behavior in terms of obsessive-compulsive symptoms. This case report demonstrates a neecessity for interdisciplinary cooperation of experts in the field of dermatology, psychiatry and psychology.

Keywords: acne vulgaris, treatment, psychosomatics, psychodiagnostic, psychotherapy.