Dermatológia pre prax 3/2016

Kardiovaskulárne ochorenia a psoriáza

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

Psoriáza je chronické systémové zápalové a imunologicky sprostredkované ochorenie kože s pridruženými komorbiditami a rôznymi prejavmi kardiovaskulárnych chorôb. Kľúčové mediátory psoriázy a aterosklerózy sú podobné. Pacienti so psoriázou majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení. Psoriáza môže byť nezávislým rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne ochorenia. Riziko kardiovaskulárnych ochorení (infarkt myokardu, mŕtvica, kardiovaskulárne úmrtie) je výraznejšie u pacientov s ťažkou formou psoriázy a u pacientov so psoriázou, ktorá vznikla v mladšom veku. Použitie inhibítorov TNF a metotrexátu na liečbu psoriázy asociuje so štatisticky významne zníženým rizikom kardiovaskulárnych príhod, zatiaľ čo počas liečby cyklosporínom a retinoidmi nebol pozorovaný žiadny kardioprotektívny účinok. Pacienti by mali byť poučení o chorobe, liečbe a súvisiacich rizikových faktoroch.

Kľúčové slová: psoriáza, metabolický syndróm, kardiovaskulárne choroby, ateroskleróza, rizikové faktory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cardiovascular diseases and psoriasis

Psoriasis is a chronic systemic inflammatory and immune-mediated skin disease with multiple comorbidities and various manifestations of cardiovascular diseases. The key mediators of psoriasis and atherosclerosis are similar. Patients with psoriasis are at an increased risk of cardiovascular diseases. Psoriasis may be an independent risk factor for cardiovascular diseases. The risk of cardiovascular diseases (myocardial infarction, stroke, cardiovascular death) is more pronounced for patients having severe psoriasis and for patients with psoriasis of early onset. The use of TNF inhibitors and methotrexate for psoriasis was associated with a statistically significant reduction in cardiovascular events, whereas no cardioprotective effect was seen with cyclosporine and retinoids. Patients should be educated about the disease, treatment, and associated risk factors.

Keywords: psoriasis, metabolic syndrome, cardiovascular diseases, atherosclerosis, risk factors