Dermatológia pre prax 3/2021

Kanabinoidy – história, legalizácia a čo ďalej?

MUDr. Michal Scheibenreif, MUDr. Natália Urminská, MUDr. Ján Lidaj

Konopa siata (Cannabis sativa) je v našich podmienkach známa predovšetkým ako zdroj pevných vlákien. Jej varieta (Cannabis sativa v. indica) z oblasti Ázie bola zároveň používaná v liečiteľstve. Účinnou látkou je δ-9-tetrahydrokanabinol (THC). Látky s podobným účinkom, tzv. kanabinoidy, získali v posledných rokoch významnú pozornosť pre proces ich legalizácie a pre svoj terapeutický potenciál pri rôznych ochoreniach vrátane kožných chorôb, ako sú ekzémy, psoriáza, akné a ďalšie. Klinická účinnosť a úplné objasnenie základných molekulárnych mechanizmov musia byť ešte doplnené a identifikované ďalšími klinickými štúdiami.

Kľúčové slová: história, kanabinoidy, CB receptory, endokanabinoidný systém

Cannabinoids – history, legalization and what next?

In our conditions, hemp (Cannabis sativa) is known primarily as a source of solid fibers. Its variety (Cannabis sativa v. indica) from Asia was also used in medicine. The active substance is δ-9-tetrahydrocannabinol (THC). Substances with a similar effect, so-called cannabinoids, have received significant attention in recent years due to the process of their legalization and their therapeutic potential in various diseases, including skin diseases such as eczema, psoriasis, acne and others. Clinical efficacy and full elucidation of the underlying molecular mechanisms have yet to be supplemented and identified by further clinical studies.

Keywords: history, cannabinoids, CB receptors, endokanabinoid system