Dermatológia pre prax 4/2015

Intravenózne imunoglobulíny v liečbe pemphigus vulgaris

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Intravenózne imunoglobulíny (IVIG) majú biologický pôvod a nedajú sa pripraviť synteticky. Používajú sa v purifikovanej forme na lieč- bu primárnych a sekundárnych imunodeficientných stavov. Už od 90. rokov sa používajú na liečbu autoimunitných ochorení vrátane bulóznych dermatóz, a to predovšetkým v liečbe pemphigus vulgaris. Podľa Európskych odporúčaní sa indikujú ako liečba 2. voľby pri refraktérnom pemphigus vulgaris, keď konvenčná imunosupresívna liečba nebola účinná alebo vyvolávala nežiaduce účinky. Početné publikácie zaznamenali kortikosteroidy šetriaci efekt a objavujú sa práce o dlhodobej imunomodulácii. IVIG majú dobrý bezpečnostný profil. Vedľajšie a nežiaduce účinky sú iba mierne a rýchle doznievajú.

Kľúčové slová: pemphigus vulgaris, autoimunitné bulózne dermatózy, IVIG, imunomodulačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intravenous immunoglobulin in therapy of pemphigus vulgaris

Intravenous immunoglobulin (IVIG) is of biological origin and cannot be synthetically prepared. Its purified form is used to treat primary and secondary immunodeficiency. Until 90. years, it is used to treat autoimmune diseases including bullous diseases, especially pemphigus vulgaris. European guidelines of pemphigus vulgaris considered IVIG to be the second line treatment. It is used in refractory cases when conventional immunosuppressive therapy proved ineffective or evoked undesirable effect. Numerous publications observed corticos teroid sparing effect and new articles also recorded longtime immunomodulation. IVIG possesses good safety profile. Side effects and undesirable effects are mild and transient.

Keywords: pemphigus vulgaris, autoimmune bullous diseases, IVIG, immunomodulation therapy.