Dermatológia pre prax 4/2020

Interpretácia prístrojových vyšetrení pri vrede predkolenia

MUDr. Dominika Bašteková

Vred predkolenia ako jedna z najčastejších chronických chorôb v civilizovaných krajinách v súčasnosti predstavuje významnú medicínsku aj socioekonomickú entitu so závažnými dôsledkami na zdravotný stav aj kvalitu života pacienta. Prevažná väčšina defektov dolných končatín má vaskulárny pôvod (až 90 %), pričom majoritu tvoria ulkusy žilového pôvodu (50 – 60 %), kombinované arteriálne a venózne postihnutie sa vyskytuje taktiež pomerne často (20 – 25 %), najmenej početnú skupinu tvoria čisto arteriálne vredy (10 %) (1). V manažmente pacienta s ulceráciou predkolenia zohrávajú pri zhodnotení ciev nenahraditeľnú úlohu prístrojové metódy, ktoré pomáhajú verifikovať vaskulárnu etiológiu. Hoci sa od dermatológa neočakáva realizácia zobrazovacieho vyšetrenia, je však potrebné vedieť ho správne interpretovať vo vzťahu k následným terapeutickým krokom.

Kľúčové slová: prístrojové vyšetrenia, sonografia, dopplerovské vyšetrenie, interpretácia, vred predkolenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interpretation of instrumental examinations in leg ulcer diagnosis

Leg ulcer, as one of the most common chronic diseases in civilized countries, currently represents a major medical and socioeconomic entity with serious consequences for the patient‘s health and quality of life. The vast majority of lower extremity wounds are of vascular origin (up to 90 %), with the majority being ulcers of venous etiology (50-60 %), combined arterial and venous involvement is also a frequent finding (20-25 %), the third and the least numerous group consists of arterial ulcers (10 %) (1). In the management of a patient with lower leg ulceration, instrumental methods that help clarify vascular etiology play an irreplaceable role in vascular evaluation. Although the dermatologist is not expected to perform an imaging examination, it is necessary that he or she is able to interpret it correctly in relation to the subsequent therapeutic steps.

Keywords: instrumental examinations, sonography, Doppler examination, interpretation, leg ulcer