Dermatológia pre prax 1/2013

Infekcie kože – I. časť: Baktériové infekcie kože a mäkkých tkanív

MUDr. Klára Martinásková, PhD., MUDr. Karolína Martinásková, PhD.

Baktériové infekcie kože a mäkkých tkanív sú časté v praxi dermatológa rovnako ako aj lekárov prvého kontaktu a ďalších špecialistov. Klinická manifestácia vytvára pestré obrazy v závislosti od environmentálnych faktorov, etiopatologického agens, virulencie, aktuálneho imunologického stavu postihnutého jedinca. V rámci baktériových infekcií dominujú Staphylococus aureus a Streptococcus pyogenes, objavujú sa aj multirezistentné kmene. Tieto infekcie majú závažný priebeh. Včasná diagnostika závažnej infekcie, zistenie etiologického agens, správne zhodnotenie laboratórnych nálezov a aj správna liečba v rámci interdisciplinárnej spolupráce je nevyhnutná. Baktériové infekcie kože a mäkkých tkanív zahŕňajú rozsiahlu problematiku. Aktuálny pohľad na etiopatogenézu, mikrobiologické zákonitosti, klasifikáciu a priblíženie niektorých závažných infekcií by mal byť nápomocný v praxi dermatológa aj pri interdisciplinárnej spolupráci.

Kľúčové slová: baktériové infekcie kože a mäkkých tkanív, rizikové faktory, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin infections – part I: Bacterial infections of skin and soft tissues

Bacterial infections of skin and soft tissues are common in practice of dermatologist as well as primary care physicians and others specialists. Given the wide spectrum of clinical features of bacterial skin infections incidence and prevalence are depending on environmental risk factors, aetiopathological agents, virulence and actual immunological status of affected individual. Many bacteria species can cause these infections, but the most frequently isolated are Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes, antibiotic multiresistant species are currently detected and some of infections are serious in course of disease. Early diagnosis in complicate and severe infections, detection of aetiological agent correct evaluation of laboratory diagnostic is necessary as well as collaboration between interdisciplinary specialists. Bacterial infection of skin and soft tissues include extensive problems. Actual view into the aetiopathogenesis, microbiological patterns, classification and approaching of some serious infections should be helpful in practice of dermatologist and in interdisciplinary collaboration, too.

Keywords: Bacterial infections of skin and soft tissues, risk factors, therapy