Dermatológia pre prax 1/2009

Hormonální stárnutí kůže

MUDr. Radek Litvik

Kůže je největším orgánem těla a je významně ovlivněna procesem stárnutí a menopauzou. Receptory pro estrogeny byly identifikovány v cytoplazmě celulárních kožních elementů. Nedostatek estrogenů v menopauze postihuje fibroblasty dermis, a tím sekundárně všechny komponenty extracelulární matrix – kolagenní a elastická vlákna a základní substanci. Ztenčení kůže je dáno především úbytkem kolagenu, který byl Brincatem propočten na úbytek o 1–2 % za rok. Tento úbytek dermálního kolagenu je v pozitivní korelaci s úbytkem kostní hmoty. Rovněž dochází ke snížení elastických vlastností kůže s věkem, v menopauze se objevují degenerativní změny elastických vláken. Snížená syntéza základní substance ve fibroblastech, především hyaluronové kyseliny, rezultuje ve sníženou hydrataci dermis, neboť kyselina hyaluronová hraje důležitou roli ve vazbě vody na svou molekulu. V epidermis se nedostatek estrogenů projevuje na snížené mitotické aktivitě keratinocytů, která vede k projevům epidermální atrofie. Objevuje se také snížená pigmentace epidermis. Nedostatek estrogenů se projevuje rovněž na sliznicích genitálu žen, dochází k atrofii a suchosti sliznice, což vede ke klinickým projevům pruritu a dyspareunie. Hormonální substituční terapie (HRT) vykazuje příznivé účinky na tloušťku menopauzální kůže. Nicméně některé ženy byly vyděšeny výsledky studií HRT, především se jednalo o výsledky zvýšeného rizika infarktu myokardu a iktu. Topická aplikace hormonálních substancí proto nabývá na významu v oblasti anti-aging problematiky (estradiol, estriol, testosteron, fytoestrogeny, proxylan).

Kľúčové slová: hormonální stárnutí, estrogeny, fytoestrogeny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hormonal aging of skin

The skin is one of the largest organs of the body, which is significantly affected by the aging process and menopause. The oestrogen receptor has been detected in the cellular components of the skin. Oestrogen deficiency in menopause particularly involves the fibroblasts of the dermis, and therefore all the components of extracellular matrix – collagen, elastic fibres and the ground substance. The thinning of the skin is primarily related to a decrease in skin collagen content, valueted by Brincat between 1 % and 2 % per year, this decrease is correlated with decline in bone mineral content. Skin elasticity decreases with age, in menopause there may occur degenerative changes of elastic fibres. The decline in fibroblastic synthesis of the dermis ground substance, particularly hyaluronic acid, which is able to bind water, is responsible for a decrease in dermal hydratation. In the epidermis, menopausal oestrogen deficiency slows down the mitotic activity of basal keratinocytes, and consequently leads to epidermal atrophy. A decrease in skin pigmentation may also be observed clinically. Oestrogen deficiency also changes the vulvar mucous membrane, which becomes atrophic and dry, and may lead to pruritus and dyspareunia. Hormone replacement therapy (HRT) has shown beneficial effects on menopausal skin thickness. However some women were shocked by study results on HRT that seemed to show higher risks for myocardial infarction and stroke. Topical application of hormones comes in the center of anti-aging interest (oestradiol, oestriol, testosterone, phytoestrogens, proxylane).

Keywords: hormonal aging, oestrogens, phytoestrogens