Dermatológia pre prax 3/2015

Histologická typizácia bazocelulárneho karcinómu kože – úskalia v dermatopatologickej praxi

MUDr., Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.

Stanovenie histologického typu bazocelulárneho karcinómu (BCC) kože je dôležitým prvkom pre ďalší manažment a liečbu pacienta. Hoci je jeho bioptická diagnostika väčšinou jednoduchá, presná histologická typizácia je mnohokrát problematická. V dôsledku jeho výraznej štrukturálnej variability boli doteraz navrhnuté viaceré histopatologické klasifikačné systémy, avšak ani v súčasnosti neexistuje jednotná a všeobecne akceptovaná nomenklatúra BCC kože. Situáciu ešte viac komplikuje, že tento karcinóm má často kombinovaný mikroskopický obraz pozostá- vajúci z viacerých histologických typov. Prezentovaný príspevok poskytuje základné informácie o klasifikácii BCC kože a význame a úskaliach jeho histologickej typizácie v dermatopatologickej praxi. Zdôrazňuje prognostický dosah nálezu agresívnej rastovej zložky pri bioptickom vyšetrení, ako aj praktický význam kategorizácie BCC do nízkorizikovej a vysokorizikovej podskupiny na základe histomorfologického obrazu.

Kľúčové slová: bazocelulárny karcinóm, histologické typy, klasifikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Histological typing of cutaneous basal cell carcinoma – pitfalls in dermatopathological practice

In basal cell carcinoma (BCC) of the skin, determination of histological type is important point for further management strategy and treatment of the patient. Although its bioptical diagnosis is usually easy, a precise histological subtyping is often difficult. Due to significant structural variability of this cancer, there have been proposed various histopathological clasification systems until now. However, even today we do not have a uniform and generally accepted nomenclature of BCC of the skin. In addition, a situation is more complicated by the fact, this neoplasia frequently exhibit a combined microscopic picture consisted of several histological types. A present article provides the basic data about the classification of cutaneous BCC and importance and pitfalls of its histological subtyping in dermatopathological practice. It emphasizes prognostic significance of the aggressive-growth component found at the biopsy examination, as well as practical use of BCC cathegorization into low-risk and high-risk subgroup, based on tumor histomorphology.

Keywords: basal cell carcinoma, histological subtypes, classification.