Dermatológia pre prax 2/2011

Hidradenóm – opis prípadu zriedkavého nádoru kožných adnex

MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Oľga Zacharová

Nádory kožných adnex sú v dermatopatologickej praxi pomerne zriedkavo diagnostikované chorobné jednotky. Vo väčšine prípadov ide o benígne tumory; malígne formy sa vyskytujú iba veľmi sporadicky. Histogeneticky môžu byť odvodené z vlasových folikulov, z ekrinných alebo apokrinných potných žliaz a z mazových žliaz. V dôsledku rôznorodého a často kombinovaného histomorfologického obrazu je však mnohokrát ich presná klasifikácia a definitívne systematické zatriedenie problematické. Hidradenóm je jeden z benígnych adnexálnych kožných nádorov pochádzajúci z buniek vývodov potných žliaz. Autori práce opisujú prípad pacienta s histologicky verifikovaným hidradenómom na dolnej končatine a demonštrujú základné poznatky o klinicko-patologických aspektoch tohto ochorenia, ako aj o problematike diagnostiky adnexálnych nádorov kože v rutínnej bioptickej praxi.

Kľúčové slová: hidradenóm, ekrinný akrospiróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hidradenoma – case report of rare adnexal tumor of skin

Adnexal tumors of the skin are relatively rarely diagnosed nosological entities in dermatopathological practice. The vast majority of them are benign tumors; malignant forms occur only very sporadically. They may be histogenetically derived from the hair follicles, from eccrine or apocrine sweat glands, and from sebaceous glands. Because of a frequent heterogeneous and also combined histomorphological picture, their precise classification and definitive systematic categorization is often difficult. Hidradenoma is one of the benign cutaneous adnexal tumors arising from the sweat gland ducts. The authors of the article present a case report of a patient with histologically verified hidradenoma on the lower extremity, and describe some information about clinicopathological aspects of this disorder, as well as about diagnostics of adnexal tumors of the skin in routine biopsy examination.

Keywords: hidradenoma, eccrine acrospiroma