Dermatológia pre prax 1/2012

„Gigantické“ bazocelulárne karcinómy kože – problematika vzniku rozsiahlych lézií a opis troch prípadov

MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Dušan Pokorný, MUDr. Oľga Zacharová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Milada Kullová, doc. MUDr. Martin Péč, PhD., MUDr. Ivan Mačuga

Bazocelulárny karcinóm (BCC – basal cell carcinoma) kože zvyčajne nedosahuje väčšie rozmery a väčšina biopticky verifikovaných lézií zodpovedá patologickému štádiu pT1. Na uvedenej skutočnosti sa podieľa najmä pomalý a lokálny charakter nádorového rastu, ktorý napomáha v jeho skorom rozpoznaní. BCC kože rozmerov > 5 cm sa označujú ako „gigantické“ BCC a predstavujú asi 0,5 % všetkých diagnostikovaných prípadov. K ich vzniku väčšinou dochádza po dlhom období rastu, počas ktorého postihnutá osoba zvyčajne zanedbáva príznaky ochorenia a odmieta podstúpiť liečbu. Autori v práci stručne opisujú 3 pacientov s ulcerovanými „gigantickými“ BCC kože. V prvom prípade išlo o ženu s nádorom lokalizovaným na klenbe hlavy s intrakraniálnou propagáciou a kompresiou mozgového tkaniva. Druhý prípad predstavoval muž s veľkým mutilujúcim tumorom tváre a v treťom prípade išlo o muža s rozsiahlym nádorom v ľavej inguine so zasahovaním do skróta a stehna. Všetci pacienti sa dostavili na vyšetrenie až po dlhom období nádorovej progresie v štádiu závažných komplikácií. Prezentovaný príspevok poukazuje na to, že tento karcinóm by aj napriek svojim prevažne „benígnym“ biologickým črtám nemal byť nikdy podceňovaný, pretože môže progredovať do pokročilého štádia ochorenia, ktorého liečba je omnoho náročnejšia s celkovo negatívnejším vplyvom a nepriaznivejšou prognózou pre pacienta.

Kľúčové slová: „gigantický“ bazocelulárny karcinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Giant basal cell carcinomas of skin – contribution to problematics of large lesions development and a presentation of three cases

Basal cell carcinoma (BCC) of the skin usually does not reach larger size and a majority of the bioptically verified lesions corresponds to pathological stage pT1. This is mainly due to its slow and local growth character, which helps in its early recognition. Cutaneous BCCs larger than 5 cm are called giant BCCs and they represent approximately 0.5 % of all diagnosed cases. They usually occur after many years of growth, during which disabled person tends to neglect the symptoms of disease and refuses to undergo treatment. The authors of the article briefly describe 3 patients with ulcerated giant BCC of the skin. The first case represented a woman with a tumor located on the calva region of the head with intracranial propagation and compression of the brain tissue. The second case was a man with a huge mutilating cancer on the face, and the third case involved a man with a large tumor in the left inguinal region expanding into the scrotum and thigh. All patients came for examination after long-time tumor progression in stage of serious complications. Presented paper demonstrates, that this carcinoma, in spite of its predominantly „benign“ biological features, should never be underestimated because it may progress to the advanced stage of the disease, for which treatment is much more difficult with a larger negative impact and a worse prognosis for the patient.

Keywords: giant basal cell carcinoma.