Dermatológia pre prax 2/2014

Fytodermatitídy

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

V klinickej praxi sa kontaktná dermatitída na rastliny alebo rastlinné produkty vyskytuje často. Je pravdepodobné, že mnohé z týchto reakcií dermatológovia nevidia. Praktickí lekári oveľa častejšie majú možnosť prísť do styku so závažnejšími fytodermatitídami. Kontakt s rastlinami môže spôsobiť celý rad ochorení. Toxická kontaktná dermatitída môže vzniknúť pri poranení kože, ako napríklad pri manipulácii s ostnatými stonkami rastliny spolu s chemickou iritáciou. Alergická kontaktná dermatitída môže spôsobiť okamžitú (typ I) urtikariálnu reakciu alebo oneskorenú kontaktnú dermatitídu (typ IV). Neobvyklejší prejav je fytofotodermatitída, čiže fotosenzitívna kožná reakcia, ktorá si vyžaduje simultánnu expozíciu špecifických chemických látok (furokumarínov) a slnečného žiarenia, čo vedie k začervenaniu a tvorbe pľuzgierov.

Kľúčové slová: fytodermatitída, fytofotodermatitída, furokumaríny, klinické nálezy, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phytodermatitis

Contact dermatitis from plants or plant products is frequently observed in clinical practice. It is likely that the most frequent reactions of this type are not seen by dermatologists. Practitioners usually see more severe phytodermatitis. Exposure to plants can cause a number of diseases. Irritant contact dermatitis can arise from skin trauma, such as from handling barbed stemmed plants together with and chemical irritation. Allergic contact dermatitis can cause an immediate (type I) urticarial rash, or delayed contact dermatitis (type IV). A more unusual manifestation of skin disease is phytophotodermatitis, a photosensitive dermal reaction that requires simultaneous exposure to specific chemical agents (furocoumarins) and sunlight, leading to erythema and vesiculation.

Keywords: phytodermatitis, phytophotodermatititis, furocoumarins, clinical manifestations, prophylaxis.