Dermatológia pre prax 2/2008

FOTODYNAMICKÁ LIEČBA – NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Zuzana Schwarczová

Nemelanómové nádory kože (NMSC) patria medzi najčastejšie malignity. Je dokázaný vzťah medzi ich výskytom, expozíciou slnečnému žiareniu a kožným fototypom. Bazocelulárny karcinóm (BCC), m. Bowen a aktinické keratózy (AK) sa bežne odstraňujú pomocou kryoterapie, elektrokauterom, laserom, lokálnymi cytostatikami a pod. Medzi nové metódy liečenia NMSC patrí fotodynamická terapia (PDT) využívajúca fotosenzibilizáciu kože delta aminolevulovou kyselinou, resp. jej stabilnejším metylesterom. Selektívne vychytanie fotosenzibilizátora v malígnych bunkách a následne aplikácia žiarenia o vlnovej dĺžke 600–800 nm vedie k ich deštrukcii. Na našej klinike sme pomocou PDT ošetrili počas 8 mesiacov 43 pacientom so superficiálnym BCC a AK, jeden pacient mal nodulárny typ BCC. Pacienti boli pred liečbou vyšetrení klinicky a cytodiagnosticky, rozsah patologického procesu bol určený fluorescenčnou diagnostikou (PDD). Vyhodnocovali sme tolerovateľnosť a bezprostredný efekt PDT po každej aplikácii a pri kontrolách 1, 3 a 6 mesiacov po liečbe. Na základe našich sledovaní je PDT bezpečná, dobre tolerovaná a ľahko ambulantne realizovateľná metóda na neinvazívnu liečbu BCC a AK, indikovaná najmä pre patologické prejavy lokalizované v oblastiach, kde nie je vhodná iná terapia. Má výborný kozmetický efekt a umožňuje ošetrenie viacerých ložísk súčasne.

Kľúčové slová: fotodynamická liečba, bazocelulárny karcinóm, aktinické keratózy, fluorescenčná diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHOTODYNAMIC THERAPY – OUR FIRST EXPIERENCE

Nonmelanoma skin cancers (NMSCs) are the most common malignancies. The link between the sun exposure, skin type and NMSC is established. Basalioma (BCC), m. Bowen and actinic keratosis (AK) are commonly removed by cryotherapy, electrodesiccation, laser, topical cytostatic therapy, etc. Photodynamic therapy (PDT) using skin photosensibilisation with delta aminolevulinic acid is new method for the treatment NMSCs. Photosensitizer is selectively accumulated in tumor cells. Selective interception of photosensitizer in malignic cells and following application of radiation at length 600 – 800 nm is leading to their destruction. 43 patients with diagnosis of superficial BCC and AK and one patient with nodular type of BCC were treated by PDT on our clinic during 8 months. Diagnosis was confirmed clinically and cytodiagnostically. Extension of pathological process was determined by fluorescent diagnostic (PDD). We assessed tolerability and outcome of PDT over application after treatment within control 1, 3 and 6 months. On the basis of our observation PDT is safe, it has good tolerance and easy ambulatory applied method for noninvasive treatment BCC and AK indicated first of all for lesions localized in areas where other methods are not applicable. PDT has excellent cosmetic outcome and enables simultaneous treatment of multiple tumors.

Keywords: photodynamic therapy, basal cell carcinoma, actinic keratosis, fluorescent diagnostics.