Dermatológia pre prax 4/2010

Dopad dermatologického ochorenia na sebakoncepciu postihnutého

Mgr. Linda Turčeková

Pozitívna sebakoncepcia je dôležitou zložkou harmonického vývinu človeka. Narušenie sebakoncepcie alebo telesnej schémy môže byť zapríčinené aj rôznymi kožnými ochoreniami. Kožné ochorenie môže zapríčiniť úzkosť, depresiu a iné psychologické problémy, ktoré vplývajú na život pacienta. V mnohých prípadoch je pri liečbe dermatologických ochorení potrebná komplexná dermatologická a psychologická, príp. psychiatrická liečba, ktorá môže prispieť k zvýšeniu kvality života postihnutých.

Kľúčové slová: sebakoncepcia, telesná schéma, psychodermatológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Impact of skin disease on self-concept of patient

A positive self-concept is an important factor for the harmonious development of a person. Disruption of the self-concept or body-image can also be caused by various cutaneous diseases. Skin disease can produce anxiety, depression and other psychological problems that can affect a patient's life. In many cases when treating a skin disease, a complex dermatological and psychological or psychiatric therapy is necessary. These can help to increase the quality of the patient's life.

Keywords: self-concept, body-image, psychodermatology