Dermatológia pre prax 1/2014

Diferenciální diagnostika a léčba nejčastějších virových sexuálně přenosných infekcí genitálu

MUDr. Klaudia Dvořáková

Virové infekce lokalizované na genitálu patří do skupiny nejčastěji se vyskytujících sexuálně přenosných nemocí (STD) v rámci venerologické ambulance. Klinické projevy včetně komplikací, které mohou při zanedbání či nesprávné léčbě vzniknout, jsou pro pacienta velice traumatizující a omezující v běžném životě. Dle klinického nálezu můžeme projevy dělit na papulózní, nodulární, verukózní či erozivní a ulcerózní. Původcem jsou nejčastěji papilomaviry (výskyt přibližně u 38 % populace), herpes viry a pox viry. V rámci vyšetřování a diferenciální diagnostiky musíme vždy pomýšlet i na další možné sexuální přenosné infekce, pohlavní nemoci či nevenerické mukokutánní projevy, které se mohou vyskytovat společně a mohou pak ovlivnit celkově léčbu.

Kľúčové slová: genitál, sexuálně přenosné nemoci, virové infekce, diferenciální diagnóza, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most frequent viral sexually transmitted diseases on genitals, differential diagnosis and treatment

Viral infections localized on genitals belong into the group of the most frequent sexually transmitted diseases (STD) within the venereological office. Clinical manifestations including complications, which can result from negligence or improper treatment, are greatly traumatic and restrictive for the patient in her/his everyday life. According to the clinical findings we can divide the manifestations into papular, nodular, verrucose or erosive and ulcerous manifestations. The originators are the most commonly papilloma viruses (incidence approximately in 38 % of the population), herpes viruses and pox viruses. With respect to examination and differential diagnosis we must always take into consideration other potential sexually transmitted diseases, venereal diseases or non-venereal mucocutaneous manifestations, which can occur together at the same time and thus they can generally influence the whole treatment.

Keywords: genitals, sexually transmitted diseases, viral infections, differential diagnosis, therapy.