Dermatológia pre prax 3/2023

Diagnostický algoritmus pri alopécii

MUDr. Barbara Ivanková, MBA, MUDr. Zuzana Baranová, PhD., doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Vypadávanie vlasov je častý problém, s ktorým sa stretávame v dermatologickej praxi a vyžaduje komplexný terapeutický prístup, na začiatku ktorého stojí precízna diferenciálna diagnostika. Autorky v článku sumarizujú diagnostický algoritmus alopécie, ktorý dopĺňajú bohatou fotodokumentáciou z klinickej praxe. Vo všeobecnosti platí, že v úvode je podrobná anamnéza, fyzikálne a laboratórne vyšetrenie, ktoré dopĺňa trichoskopia a v indikovaných prípadoch aj probatórna biopsia. Včasné stanovenie správnej diagnózy a následná cielená terapia majú rozhodujúci význam na efekt liečby, kontrolu aktivity ochorenia a snahu zvrátenia ireverzibilnej straty vlasov.

Kľúčové slová: vypadávanie vlasov, diferenciálna diagnostika, jazviaca alopécia, nejazviaca alopécia, anamnéza, laboratórne a fyzikálne vyšetrenia, trichoskopia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The diagnostic algorithm of alopecia

Hair loss is a common problem encountered in dermatology and requires a comprehensive therapeutic approach at the beginning of which is a precise differencial diagnosis. In the article, the autors aummarize the diagnostic algorithm of alopecia, which they supplement with rich photodocumentation. In general there is a detailed medical history in starting point, followed by physical and laboratory examinantion, supplemented by trichoscopy and biopsy if needed. Early and correct diagnosis and subsequent targeted treatment are crucial to the effect of treatment, control of disease activity and efforts to reverse irreversible hair loss.

Keywords: hair loss, diferencial diagnosis, scaring alopetia, non-scaring alopetia, medical history, laboratory and physical examinantion, trichoscopy Dermatol. prax, 2023;17