Dermatológia pre prax 2/2022

Čo sa zmenilo vo fotoprotekcii

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

V posledných dekádach vzrástlo používanie ochranných opaľovacích prostriedkov i iných kozmetických produktov s obsahom UV filtrov (UVFs) s cieľom chrániť ľudskú kožu od škodlivých účinkov ultrafialového žiarenia (UVR). Spálenie, imunosupresia, fotostarnutie, fotokarcinogenéza sú najvýznamnejšie vedľajšie prejavy solárnej radiácie u ľudí. Napriek dokázaným negatívnym účinkom solárnej radiácie existuje obava z používania ochranných opaľovacích prostriedkov. Pri niektorých chemických ochranných opaľovacích prostriedkoch existujú negatívne hypersenzitívne kožné reakcie, neurotoxicita i škodlivé účinky na endokrinný systém. Ochranné opaľovacie prostriedky môžu byť škodlivé pre životné prostredie, najmä ak končia v ľudskom potravinovom reťazci. Ochrana pred škodlivými účinkami solárnej radiácie je potrebná. Vývoj nových fotoprotektívnych produktov by mal byť v súlade s našimi rastúcimi vedomosťami, očakávaniami a varovaniami z oblasti životného prostredia.

Kľúčové slová: fyzikálne a chemické ochranné opaľovacie prostriedky, ľudské zdravie, životné prostredie, potravinový reťazec

What has changed in photoprotection

In recent decades,the use of sunscreens and other cosmetic products containing UV filters has increased in order to protect human skin from the harmful effects of UVR. Burns, immunosuppression, photoaging, photocarcinogenesis are the most significant side effects of solar radiation in humans. Despite the proven negative effects of solar radiation, there is concern about the use of sunscreens. In some chemical sunscreens there are negative hypersensitivity skin reactions, neurotoxicity and harmful effects on the endocrine system. Sunscreens can be harmful to the environment, especialy if they end up in the human food chain. Protection against the deleterious effects of solar radiation is needed. The development of new photoprotective products should be in line with our growing environmental knowledge, expectations and warnings.

Keywords: physical and chemical sunscreens, human health, environment,food chain