Dermatológia pre prax 1/2022

Bolesť v dermatológii

MUDr. Natália Urminská, MUDr. Benedikta Bútorová, MUDr. Ján Lidaj

Slovo bolesť (angl. pain) má podobný význam ako starogrécke slovo poine = trest. V slovanských jazykoch sa odvodzuje od indoeurópskeho koreňa bhel- (slabý, chorý). Medzinárodná spoločnosť pre štúdium bolesti uvádza, že bolesť je štatisticky najčastejší dôvod, pre ktorý pacient vyhľadá lekársku pomoc. Bolesť v dermatológii nebýva prítomná iba v súvislosti s ranami a jazvami, ale je veľmi častá u pacientov so zápalovými dermatózami. K bolesti dochádza pri porušení kožného krytu, ale môže byť aj dôsledkom iných patofyziologických procesov, ako napríklad pri neuralgiách. Bolesť predstavuje signál nebezpečenstva a môže dopomôcť k lokalizácii chorobného procesu v diferenciálno-diagnostickej oblasti. Vnímanie bolesti je výrazne individuálne. K týmto individuálnym rozdielom prispieva viacero premenných vrátane genetických faktorov, demografických vplyvov a psychosociálnych procesov. Časté sú napríklad rozdiely medzi pohlavím, vekom a etnickými skupinami.

Kľúčové slová: bolesť, dermatózy, zápal, terapia

The pain in dermatology

The word pain is derived from the ancient Greek word poine = punishment. In Slavic languages, it is derived from the Indo-European root bhel- (weak, sick). The International Association for the Study of Pain states that pain is statistically the most common reason for a patient to seek medical help. Pain in dermatology is not only present in connection with wounds and scars, but is also very common in patients with inflammatory dermatoses. Pain occurs when the skin is disrupted, but can also be the result of a neuropathic stimulus, such as various forms of neuralgia. Pain is a signal of danger and it can help to localize the disease process in the differential-diagnostic area. The perception of pain is very individual. Several factors contribute to these individual differences, including genetic factors, demographic influences, and psychosocial processes. Differences between gender, age and ethnic groups are also very common.

Keywords: pain, dermatoses, inflammation, therapy