Dermatológia pre prax 4/2009

Bazocelulárny karcinóm kože: klinicko-morfologický rozbor prípadov diagnostikovaných počas 1-ročného obdobia

MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Dušan Pokorný, MUDr. Oľga Zacharová, MUDr. Pavol Haluska, MUDr. Jana Doboszová, doc. MUDr. Martin Péč, PhD

Bazocelulárny karcinóm kože (BCC) je v súčasnosti najčastejším malígnym nádorom, ktorého incidencia stále narastá. Histologicky zahŕňa spektrum viacerých typov a variantov odlišujúcich sa jednak v morfologickom obraze, ako aj v klinickej manifestácii. Cieľom uvedeného príspevku je rozbor základných histomorfologických a klinicko-patologických nálezov všetkých prípadov BCC diagnostikovaných počas 1 ročného obdobia. Do štúdie bolo zahrnutých 205 prípadov BCC od 176 pacientov. Pomer mužov a žien bol 77 : 99, priemerný vek chorých 68,3 rokov (rozpätie 30–97 r.) bez výraznejšieho rozdielu medzi pohlavím. Vzorky kože boli odobraté chirurgickými excíziami a štandardne histologicky spracované. Najčastejšia lokalizácia nádorov bola na hlave (145 prípadov; 70,7 %), najmä v tvárových partiách (95 prípadov; 46,3 %). Mimotvárové oblasti hlavy zahŕňali 50 prípadov, trup 31 prípadov, končatiny 21 prípadov a krk 8 prípadov. Najčastejšie diagnostikovaný histologický typ predstavoval nodulárny BCC (99 prípadov; 48,3 %), druhým bol nodulárny BCC s infiltratívnou komponentou (27 prípadov; 13,2 %). Infiltratívne rastúce varianty dominovali v oblasti hlavy a krku, menej na končatinách a nepotvrdili sme ani jeden prípad ich lokalizácie na trupe. Na trupe bol čiastočne vyšší výskyt superficiálneho typu BCC. V sledovanom období sme zaznamenali 6 prípadov recidívy ochorenia. Vzhľadom na rozdielne biologické správanie jednotlivých typov BCC je v praxi potrebná stratifikácia pacientov na základe jednotlivých prognostických ukazovateľov a tým selektovanie najviac ohrozených osôb. V súčasnosti rastú požiadavky na vytváranie klasifikačných systémov, ktoré nebudú založené iba na spektre histomorfologických nálezov karcinómu, ale budú zahŕňať aj jednotlivé prognostické a prediktívne parametre ochorenia.

Kľúčové slová: bazocelulárny karcinóm, biologické správanie, indolentné a agresívne typy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basal cell cutaneous carcinoma: clinico-morphological analysis of cases diagnosed during a 1-years period

Basal cell cutaneous carcinoma (BCC) is recently the most common malignant tumour with continuously rising incidence. Histologically, it represents a spectrum of several types and variants, which differ in morphological picture and even in clinical manifestation. The aim of this contribution is analysis of basic histomorphological and clinico-pathological findings of all cases BCCs diagnosed during a 1-years period. The present study consisted of 205 cases of BCCs from 176 patients. The male : female rate was 77 : 99, mean age of patients was 68.3 years (range 30 - 97 y.) without a significant gender difference. The skin samples were obtained by surgical excisions, and routinely histologically processed. The most frequent site of tumours was a head (145 cases; 70,7 %), mostly in facial parts (95 cases; 46,3 %). Extrafacial regions of the head represented 50 cases, trunk 31 cases, extremities 21 cases, and neck 8 cases. The most common histological type was represented by nodular BCC (99 cases; 48.3 %), the second was nodular BCC with infiltrative component (27 cases; 13.2 %). Infiltrative growth variants predominated on head and neck regions, less commonly on the extremities, and there was found no case on the trunk. Superficial type of BCC occured just partially more frequently on the trunk. We recorded 6 cases of tumour recurrences during observed period. Because of different biological behaviour of various types of BCC, there is necessary stratification of patients based on individual prognostical parameters and thus selection the most endangered individuals. Recently, there are increasing demands on creation of classification systems, that would not be based just on the spectrum of histomorphological findings of carcinoma, but that would consitute also individual prognostic and predictive parameters of disease.

Keywords: basal cell carcinoma, biological behaviour, aggressive and indolent types