Dermatológia pre prax 2/2024

Atypický prejav kožnej sarkoidózy – kazuistika

MUDr. Zuzana Kántor

Úvod: Sarcoidosis cutis zahŕňa kožné prejavy v rámci multiorgánového ochorenia, prítomné takmer u polovice chorých. Klinické spektrum kožnej sarkoidózy je pestré a môže imitovať množstvo dermatóz. Rozmanitosť kožných prejavov, široká diferenciálna diagnostika aj potreba interdisciplinárnej spolupráce spôsobujú diagnostické ťažkosti. Opis prípadu: Autorka opisuje výskyt atypických kožných lézií sarkoidózy u 62-ročnej pacientky, ktoré sa manifestovali po recidíve pľúcnej sarkoidózy. Záver: Výhoda kožného vyšetrenia spočíva v jeho neinvazívnosti. Dermatológ môže byť prvý, kto vyjadrí podozrenie na systémové ochorenie. Následný benefit pacienta spočíva vo včasne začatej liečbe alebo dispenzarizácii.

Kľúčové slová: sarkoidóza kože, simia morborum, holistický diagnostický prístup, probatórna excízia, nekazeifikujúci granulóm

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Atypical manifestation of cutaneous sarcoidosis- case report

Purpose: Sarcoidosis cutis involves skin manifestations within a multiorgan disease, present in nearly half of the affected patients. The clinical spectrum of cutaneous sarcoidosis is diverse and can mimic a wide range of dermatoses. The variety of skin manifestations, broad differential diagnosis, and the need for interdisciplinary collaboration contribute to diagnostic challenges. Case report: The author describes the occurrence of atypical cutaneous lesions of sarcoidosis in a 62-year-old patient, which manifested after a recurrence of pulmonary sarcoidosis. Conclusion: The advantage of a skin examination lies in its non-invasiveness. A dermatologist may be the first to express suspicion of a systemic disease. The subsequent benefit for the patient lies in timely initiation of treatment or follow-up care.

Keywords: cutaneous sarcoidosis, simia morborum, holistic diagnostic approach, probatory excision, non - caseating granuloma