Dermatológia pre prax 2-3/2013

Akútna febrilná neutrofilová dermatóza: Sweetov syndróm

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Dušan Pajerchin

Sweetov syndróm (SS) sa definuje ako ochorenie neznámeho pôvodu charakterizované náhlym vznikom, horúčkou, leukocytózou, a plakovitými, pseudovezikulóznymi a papulóznymi léziami. Autori prezentujú súbor 12 pacientov s uvedenou diagnózou z troch slovenských pracovísk. V 8 prípadoch išlo o idiopatický a v 4 o paraneoplastický SS. Všetci pacienti vykazovali laboratórnu zápalovú aktivitu a leukocytózu, u niektorých eleváciu transamináz. Ani v jednom prípade neboli zaznamenané orgánové komplikácie. Všetci pacienti dobre reagovali na liečbu kortikoidmi. Vzhľadom na veľmi pestré klinické spektrum prejavov autori upozorňujú na možnosť nesprávnej diagnostiky.

Kľúčové slová: Sweetov syndróm, klinický obraz a priebeh, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neutrophil acute febrile dermatosis: Sweet‘s syndrome

Sweet‘s syndrome (SS) is defined as a disease of unknown origin characterized by the sudden onset, fever, leukocytosis, and plaque, pseudo-vesicle and papular lesions. The authors present a set of 12 patients with a given diagnosis from three Slovak workplaces. In 8 cases it was idiopathic and in 4 cases paraneoplastic SS. All patients showed laboratory inflammatory activity and leukocytosis, with some elevation of transaminases. In neither case were recorded organ complications. All patients responded well to treatment with corticosteroids. Authors point to the possibility of incorrect diagnosis given the highly diverse spectrum of clinical manifestations.

Keywords: Sweet‘s syndrome, clinical picture and course, treatment.