Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2013

Výživa a metabolická odpoveď u kriticky chorých

MUDr. Ján Kozánek

Hypermetabolický stav spolu s akcelerovanou proteolýzou kostrového svalstva u kriticky chorých pacientov vedie k imunosupresii, svalovej slabosti a k zvýšenému riziku nosokomiálnych infekcií. Pochopenie metabolickej odpovede na kritické ochorenie a traumu a účinky na intermediárny metabolizmus poskytuje vodidlo pre primeranú nutričnú podporu týchto pacientov. Dosiahnutie pozitívnej energetickej bilancie počas včasnej katabolickej flow fáze nemusí byť vhodné.

Kľúčové slová: výživa, metabolická odpoveď, intermediárny metabolizmus, imunosupresia, ebb fáza, flow fáza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutrition and metabolic response in critically ill patients

The hypermetabolic state with accelerated proteolysis of skeletal muscle in critically-ill patients leads to immunosuppression, muscle weakness and increased risk of nosocomial infection. Understanding the metabolic response to critcal illness and injury and effects on intermediary metabolism provides guidance for appropriate nutritional support of these patients.The achievement of positive energy balance over the early catabolic flow phase may not be appropriate.

Keywords: nutrition metabolic response, intermediary metabolism, immunosuppresion, ebb phase, flow phase.