Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2013

Vplyv implementácie resuscitačného balíka na mortalitu u septických pacientov

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, MUDr. Jana Šimonová

Úvod: Ťažká sepsa patrí dnes k najčastejším príčinám smrti pacientov v nekardiologickej intenzívnej starostlivosti. Aj napriek modernej intenzívnej liečbe zostávala mortalita vysoká. Skupina medzinárodných expertov v roku 2004 navrhla a publikovala odporúčania pre liečbu ťažkej sepsy nazvané „Kampaň za prežitie sepsy“. Cieľom tejto práce bolo zistiť incidenciu ťažkej sepsy na I. KAIM, plnenie resuscitačného balíka a vplyv rôznych faktorov na nemocničnú mortalitu pacientov s ťažkou sepsou a septickým šokom. Materiál a metódy: Do súboru bolo prospektívne zaradených 198 pacientov s ťažkou sepsou počas sledovaného obdobia rokov 2008 – 2011. Pomocou internetovej databanky „Sepsa register“ boli zaznamenávané demografické, klinické a mikrobiologické dáta. Sledovali sme plnenie resuscitačného balíka SSC, 28-dňovú mortalitu a rizikové faktory mortality. Výsledky: Incidencia ťažkej sepsy a septického šoku v sledovanom období na I. KAIM predstavovala 10,6 % s mortalitou 55 %. Pacienti preživší mali významne nižšie APACHE II a SOFA skóre ako zomrelí (P < 0,001). V skupine preživších sme taktiež zaznamenali lepšie plnenie resuscitačného balíčka so signifikantne lepším pomerom šancí na prežitie (OR: 1,973; CI: 1,068 – 3,646; P < 0,05). Počet zlyhávajúcich orgánov bol najsilnejším prediktívnym faktorom mortality (OR 1,501; 95 % CI 1,076 – 2,094). Záver: Incidencia ťažkej sepsy na I. KAIM bola 10,6 %. Správne plnenie resuscitačného balíka bolo spojené so signifikantne nižšou mortalitou. Celková mortalita však zostáva naďalej vysoká. Vysokú mortalitu dávame do súvislosti s vyšším počtom brušných infekcií, vyšším výskytom septického šoku ako ťažkej sepsy a väčšieho počtu orgánových zlyhaní v našom súbore.

Kľúčové slová: ťažká sepsa, Kampaň za prežitie sepsy, mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The impact of the implementation of the resuscitation bundle on mortality in septic patients

Objective: Severe sepsis and septic shock are major causes of morbidity and mortality in hospitalized ICU patients in noncoronary intensive care units. As the mortality rate of severe sepsis remains unacceptably high, a group of international expert developed guidelines in 2004, termed the Surviving Sepsis Campaign (SSC). The aim of the study was to determine the incidence of severe sepsis on I. KAIM and the rate of compliance with resuscitation bundle and the impact of compliance and other factors on the hospital mortality in patient with severe sepsis and septic shock. Materials and methods: During the years 2008–2011 we enrolled 198 septic patients with severe sepsis. Each patient had recorded of demographic, clinical, microbiological, and physiological data with the web database „Sepsa register“. We observed the rate of compliance with resuscitation bundle, 28 days mortality and risk factors of mortality. Results: Severe sepsis incidence during the study was 10.6% with 28 days mortality rate 55%. It was significantly lower APACHE II and SOFA score in the survival groups as the nonsurvival group (P < 0.001). The survival group had significantly better compliance of resuscitation bundle with survival benefit (OR – 1.973, CI – 1.068-3.646, P < 0.05). Number of failed organs was the strongest mortality predictor (OR 1.501, 95% CI 1.076-2.094). Conclusion: Incidence of severe sepsis in I. KAIM was 10.6%. Correct application of the resuscitation sepsis bundle was associated with reduced mortality. Total mortality remains high. High mortality in I. KAIM is associated with higher percentage of abdominal infection, higher incidence of septic shock and numbers of failing organs.

Keywords: severe sepsis, Surviving Sepsis Campaign, mortality.