Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2014

Sledovanie plazmatickej hladiny adrenomedulínu a natriuretického faktora A po hemoragickom šoku u onkologických pacientov – prvé výsledky

doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MUDr. Daniel Cintula, MUDr. Tomáš Veselovský, RNDr. Ján Mišianik

Úvod: Počas hemoragického šoku sa v organizme rozvinie silná všeobecná stresová neuroendokrinná odpoveď, ktorej úlohou je prekonať kritický stav pomocou všeobecnej adaptačnej reakcie. V hemoragickom šoku sa vylučuje veľké množstvo hormónov a humorálnych látok, ktoré napomáhajú zachovať, chrániť a udržať základné životné funkcie. Špecifické postavenie má adrenomedulín a natriuretické peptidy, ktorých sekrécia a plazmatická koncentrácia počas kritického stavu prudko stúpa. Cieľom práce bolo opísať na malej skupine onkochirurgických pacientov dynamiku koncentrácie adrenomedulínu a natriuretického peptidu v bezprostrednom a skorom období po prekonanom hemoragickom šoku. Porovnať dynamiku koncentrácie sledovaných hormónov medzi pacientmi, ktorí hemoragický šok prežili alebo neprežili. Materiál a metódy: Na kohorte 4 pacientov s hemoragickým šokom sme počas prvých troch dní na KAIM sledovali plazmatické koncentrácie hormónov adrenomedulínu (ADM) a natriuretického peptidu typ A (ANP). Hormóny boli vyšetrované metódou radioimmunoassay na prístroji KRYPTOR. Hodnoty sme korelovali s hladinou laktátu. Súčasne sme sledovali morbiditu a letalitu. Výsledky: Zo 4 onkochirurgických pacientov 2 pacienti prežili a 2 pacienti zomreli v skorom pošokovom období. Všetci pacienti mali signifikantne zvýšené koncentrácie hormónov ADM a ANP v tesnom pooperačnom období. Prežívajúci pacienti mali významne nižšie hodnoty hormónov adrenomedulínu (1,73 až 2,61 nmol/l) a natriuretického peptidu typ A (159 – 178 ng/ml) ako pacienti, ktorí na dôsledky hemoragického šoku zomreli: adrenomedulín (3,47 – 5,64 ng/ml), ANP (439 – 817 ng/ml). Záver: Adrenomedulín a predsieňový natriuretický peptid typ A sa ukazujú ako endokrinné markery cirkulačného šoku a stresu. Ich validitu a spoľahlivosť treba overiť na veľkých, dobre dizajnovaných klinických štúdiách.

Kľúčové slová: hemoragický šok, adrenomedulín, natriuretický peptid typ A, kritický stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Secretion of adrenomedullin and natriuretic peptide type A after hemorhagic shock in oncological patients

Objective: Human body during hemoragic shock has usually developed strong general neuroendocrinne stress response which target is to overcome critical state by means of general adaptive reaction. Many hormones and humoral substances are released during and after circulatory hemorhagic shock which one target: maintain, save and protect basic vital functions and organs. Special function have adrenomedulin and natriuretic peptides , its secretion and plasmatic concentration have steeply increased during critical situation. Goal of our study is to follow-up the dynamics of concentration of adrenomedullin and natriuretic peptide type A (ANP) in early period after having hemoragic shock. Compare the dynamics of secretion of adrenomedulin among patients who survived or not survived hemorhagic shock. Materials and method: We followed-up plasmatic concentration of two hormones adrenomedulin (ADM) and natriuretic peptide type A (ANP) on the cohort of 4 oncological patients during first three ICU days. Hormones were investigated using radioimmunoassay method by means of KRYPTOR diagnostic device. We correlate our findings with lactate level. We also followed-up morbidity and mortality of patients. Results: From 4 oncosurgical patients 2 patients survived and 2 patients died during early post-shock period. All patients had significantly elevated plasmatic levels of ADM and ANP. Survivors had lower values of investigated hormones: adrenomedullin (1,73-2,61 nmol/l) and natriuretic peptide type A (159-178 ng/ml) than non-survivors , who died on the consequences of severe hemoragic šok: concentration of adrenomedulín (3,47-5,64 ng/ml), ANP (439-817 ng/ml) were higher than in survivors. Conclusion: Adrenomedullin and natriuretic peptide type A are new endocrinne markers of severity of circulatory shock and endocrinne stress. Its validity and reliability should be evaluated in larger and well designed controlled clinical studies.

Keywords: hemorhagic shock, adrenomedullin, natriuretic peptide type A, critical illness.