Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2016

Prístup k perioperačnej liečbe bolesti: preemptívna, či preventívna analgézia?

MUDr. Anton Turčan, MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Jana Gomulcová, MUDr. Ignác Kubica, MUDr. Juraj Šafran

Napriek rozvoju poznatkov v oblasti liečby bolesti, naďalej pretrváva pomerne vysoký počet pacientov s neprimerane silnou resp. nedostatočne liečenou pooperačnou bolesťou, a s tým súvisiacim výskytom ďalších komplikácií. Právo na liečbu bolesti je pritom možné charakterizovať ako integrálnu súčasť komplexu pacientskych práv. V minulosti navrhovaný koncept preemptívnej analgézie je v posledných rokoch nahradzovaný širšie chápaným prístupom, pod názvom preventívna analgézia. Pri vzniku a šírení bolesti nie je dôležitá len samotná operačná trauma, ale aj následná zápalová odpoveď organizmu. Súčasťou preventívnej analgézie je aj tzv. multimodálny prístup k uvedenej problematike a v rámci neho použitie neopioidových liekov a rôznych techník regionálnej anestézie. Predkladaná práca je doplnená výsledkami štúdie perioperačnej liečby bolesti realizovanej na pracovisku autora.

Kľúčové slová: preemptívna analgézia, preventívna analgézia, multimodálny prístup, centrálna senzitizácia, infiltrácia rany

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Access to the treatment of perioperative pain: preemptive or preventive analgesia?

Despite the development of knowledge in the field of analgesic therapy, there is still relatively high number of patients with excessively high or undertreated postoperative pain and related occurrence of further complications. The right to treat the pain, can be characterized as an integral part of the patient’s rights summation. In the past proposed concept of pre-emptive analgesia is in recent years replaced by a broader approach called preventive analgesia. Within the formation and spread of pain is important not only surgical damage by itself but also the subsequent inflammatory response of the organism. As a part of preventive analgesia there is also the multimodal approach to these issues and within it, use of non-opioid drugs and various techniques of regional anesthesia. The submitted thesis is supplemented with results of study about perioperative pain therapy, which was realized on the author’s workplace.

Keywords: preemptive analgesia, preventive analgesia, multimodal approach, central sensitization, wound infiltration