Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2012

Prediktory letality septických pacientov hospitalizovaných na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava v rokoch 2009 – 2011

RNDr. Jaroslava Sokolová, PhD., Mgr. Zuzana Škvarková, MUDr. Jarmila Železkovová, MBA, MUDr. Alexandra Šimková PhD.

Sepsa predstavuje závažný problém verejného zdravotníctva a patrí medzi vedúce príčiny morbidity a mortality u pacientov prijatých na jednotky intenzívnej starostlivosti (ICU). Našim cieľom bolo zhodnotenie rizikových faktorov letality kriticky chorých septických pacientov. V štúdii hodnotíme retrospektívne 28-dňovú letalitu v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011, keď sa nám podarilo identifikovať 125 pacientov (66 % mužov, medián veku 60 rokov, IQR = 47 – 71). Ťažkú sepsu malo 46 (36,8 %) a do septického šoku prešlo 47 (37,6 %) pacientov. Celkovo 52 % pacientov zomrelo, pričom 28 (43,1 %) malo ťažkú sepsu a 33 (50,8 %) pacientov septický šok. 28-dňová letalita predstavovala 48,8 %. Najčastejším zdrojom sepsy bola brušná infekcia a pľúca a najčastejšou komorbiditou boli chronické ochorenia kardiovaskulárneho systému. V etiológii sepsy boli najčastejšie identifikované stafylokoky, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Sepsu klasifikovanú ako nozokomiálnu infekciu malo 30,4 % pacientov. Signifikantné prediktory letality boli prítomnosť komorbidity (vysoký Charlesonov index komorbidity), rozvoj ťažkej sepsy a septického šoku, vysoké skóre APACHE a dĺžka hospitalizácie pred transferom na ICU. Pacienti s grampozitívnou sepsou klasifikovanou ako nozokomiálna infekcia mali vyššiu šancu nepriaznivého výsledku liečby. Zlepšenie manažmentu septických pacientov pred preložením na ICU, prísne dodržiavanie zásad nemocničnej hygieny a implementácia nových biomarkerov sepsy, by mohla v budúcnosti zlepšiť prežívanie septických pacientov na ICU.

Kľúčové slová: letality, sepsa, rizikové faktory, gramnegatívne baktérie, komorbidita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Predictors of hospital mortality in intensive care unit patients in teaching hospitals in Trnava in period 2009-2011

Sepsis is a significant public health concern and is the leading cause of morbidity and mortality for patients admitted to an intensive care unit. Our aim was to determine the risk factors hospitals mortality in adult critically ill patients with sepsis. The main outcome measure was hospital mortality. This retrospective single centre study was conducted from January 1, 2008 to December 31, 2011, and included 125 patients (male 66%, age 60, IQR=47-71), of whom 46 (36.8%) were with severe sepsis and 47 (37.6%) had septic shock. Overall, sixty-five (52%) patients have died, 28 (43.1%) in severe sepsis and 33 (50.8%) patients with septic shock. The abdominal infections and lung was the most common site of infection and chronic heart diseases were the most frequent comorbidity. In aetiology of sepsis most prevalent were staphylococci, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. Hospital associated sepsis acquired 30.4% of patient. Overall 28-day hospital mortality rate were 48.8%. Predictors of mortality were comorbidity (high Charlson comorbidity index), severe sepsis or sepsis shock, high APACHE score and length of stay in hospital before transfer to ICU. Patients with gram-positive aetiology and health care associated sepsis had been more chance to inferior outcome. Better management of sepsis patients on non-ICU departments (emergency care staff), improvement in infection control practice and implementations of new sepsis biomarkers are needed and could improve survival rate from sepsis.

Keywords: hospital mortality, sepsis, risk factors, gram-negative bacteria, comorbidity.