Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Polohovanie pacientov do pronačnej polohy v intenzívnej starostlivosti o dospelých

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Juraj Chovan, FRCA, MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

V posledných dvoch desaťročiach randomizované kontrolované štúdie dokazujú, že u pacientov so stredne ťažkým a ťažkým ARDS sa zlepší oxygenácia, ak sú pacienti ventilovaní v pronačnej polohe (PP) počas 12 až 16 hodín denne. Skorá aplikácia PP môže výrazne znížiť úmrtnosť v porovnaní s konvenčnou ventiláciou. V tejto prehľadovej práci sú uvedené fyziologické a patofyziologické účinky PP, bezpečnostné štandardy, indikácie a kontraindikácie, potrebné vybavenie, proces polohovania, ošetrovateľské postupy zamerané na prevenciu komplikácií, špeciálne situácie – postup pri flexibilnej bronchoskopii, postup resuscitácie – ďalej odporúčania pre sestry (pronačný checklist) a bezpečnostný checklist pre ventiláciu v PP. Táto práca by mala pomôcť zdravotníkom aj pri ošetrovaní pacientov s COVID-19.

Kľúčové slová: pronačná poloha, umelá ventilácia, ARDS, bezpečnosť, Covid-19

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Positioning patients into the prone position in adult ICU

In the last two decades, randomized controlled trials have shown that in patients with moderate to severe ARDS oxygenation is improved if patients are ventilated in the prone position (PP) for 12 to 16 hours a day. Early application of PP can significantly reduce mortality compared to conventional ventilation. In this review physiological and pathophysiological effects of PP, safety standards, indications and contraindications, necessary equipment, positioning process, nursing procedures aimed at prevention of complications, special situations – procedure in flexible bronchoscopy, resuscitation – further recommendations for nurses (prone positioning checklist) and safety checklist for ventilation in PP are presented. This work should also help healthcare professionals in the treatment of patients with COVID-19.

Keywords: prone position, mechanical ventilation, ARDS, safety, Covid-19