Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2016

Pojmy mors in tabula a vitálna indikácia – poznáme ich obsah?

MUDr. JUDr. Peter Firment

V uvedenom rozbore sa autor venuje termínom mors in tabula a vitálna indikácia z pohľadu práva i medicíny. Keďže ide o závažné pojmy z pohľadu klinickej praxe, každý zdravotnícky pracovník, ale najmä lekár, by mal poznať ich obsah a vedieť ako následne postupovať, ak takáto situácia nastane. Nejednoznačnosť, prípadne nevhodné použitie môže mať významné medicínsko-právne dôsledky.

Kľúčové slová: mors in tabula, perioperačná mortalita, vitálna indikácia, risk vs. benefit, autonómia pacienta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mors in tabula and vital indication – do we know their contents?

In the submitted analysis, the author attends to terms mors in tabula and vital indication from the perspective of law and medicine. Every healthcare worker, but mainly physicians should know their contents and then know what to do if this situation happens, since these are essential notions from view of clinical practice. Uncertainty or in appropriate use of these terms can lead to an important medico-legal consequences.

Keywords: mors in tabula, perioperative mortality, vital indication, risk vs. benefit, patient autonomy