Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Pacienti s ochorením COVID-19 na OAIM, odporúčania a skúsenosti z druhej vlny

MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Erika Palenčíková, MUDr. Anton Turčan, MUDr. Boris Mavrodiev

Ochorenie COVID-19 je veľmi aktuálna otázka, ktorá je celosvetovo riešená, napriek postupnej vakcinácii. Stále sa nenašiel zázračný liek na zvrátenie pandémie. Liečba preto ostáva súborom viacerých farmakologických a režimových opatrení. Uvedený článok sa zaoberá súčasnými odporúčaniami pre kriticky chorých pacientov s COVID-19 pneumóniou a je doplnený aj o skúsenosti autorov z poskytovania zdravotnej starostlivosti na intenzívnych lôžkach takýmto osobám.

Kľúčové slová: COVID-19, neinvazívna ventilácia, pronačná poloha, terapeutická antikoagulácia, protokol

Patients with COVID-19 disease on OAIM, recommendations and experiences from the second wave

COVID-19 is an actual issue that is being solved worldwide, despite gradual vaccination. A miracle medicament to reverse the pandemic has still not been found. Therefore, treatment remains a set of several pharmacological and regimen measures. This article deals with the current recommendations for critically ill patients with COVID-19 pneumonia and is supplemented by the experience of authors in providing intensive care in such people.

Keywords: COVID-19, non-invasive ventilation, prone position, therapeutic anticoagulation, protocol