Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2023

Náhrada čerstvé zmražené plazmy směsnou plazmou ošetřenou metodou solvent/detergent a komerčně vyráběnými koagulačními faktory

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA

Úvod: Léčba transfuzními přípravky je spojena s řadou rizik pro pacienta. Z tohoto důvodu je nutné hledat alternativní postupy. Čerstvou zmraženou plazmu lze nahradit bezpečnějšími hromadně vyráběnými léčivy, a to směsnou plazmou ošetřenou metodou solvent/detergent nebo koagulačními faktory. Materiál a metody: V letech 2012 – 2022 byla ve Fakultní nemocnici Brno sledována spotřeba plazmových přípravků a komerčně vyráběných koagulačních faktorů, výskyt potransfuzních reakcí a celková produkce plazmy. Výsledky: Během sledovaného období klesla celková spotřeba plazmových přípravků a většina čerstvé zmražené plazmy byla nahrazena směsnou solvent/detergent plazmou a koagulačními faktory. Spotřeba fibrinogenu i koncentrátu protrombinového komplexu vzrostla přibližně trojnásobně. Četnost potransfuzních reakcí signifikantně klesla (FFP 0,18 vs. S/DP 0,01). Celková produkce plazmy se naopak přibližně zdvojnásobila a produkce plazmy pro frakcionaci se dokonce ztrojnásobila. Závěr: Postupná náhrada čerstvé zmražené plazmy směsnou solvent/detergent plazmou a komerčně vyráběnými koagulačními faktory vedla ve Fakultní nemocnici Brno ke zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče, což se projevilo signifikantním poklesem výskytu potransfuzních reakcí. Zvýšení produkce a distribuce plazmy k frakcionaci představuje významný přínos pro hospodářský výsledek nemocnice.

Kľúčové slová: směsná plazma ošetřená metodou solvent/detergent, čerstvá zmražená plazma, fibrinogen, transfuzní přípravky, koagulační faktory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Solvent/detergent treated pooled plasma and commercial coagulation factors as a substitution of fresh frozen plasma

Introduction: Blood products treatment is related to many risks. That is why it is necessary to look for alternative methods. Fresh frozen plasma can be replaced with safer commercial medicaments, coagulation factors and solvent/detergent treated pooled plasma. Materials and methods: In the period 2012 – 2022 consumption of plasma products and commercial coagulation factors, incidence of transfusion reactions and total plasma production were monitored at the University Hospital Brno. Results: The total consumption of plasma products decreased during the monitored period and the majority of fresh frozen plasma was replaced with solvent/detergent pooled plasma and coagulation factors. The consumption of fibrinogen and concentrate of prothrombin complex increased approximately three times. The frequency of transfusion reactions decreased significantly (FFP 0,18 vs. S/DP 0,01). By contrast, the total production of plasma increased two times and the production of plasma for fractionation even three times. Conclusion: The gradual substitution of fresh frozen plasma with solvent/detergent treated pooled plasma and commercial coagulation factors led to an improvement of quality and safety of healthcare and it was manifested by significant transfusion reaction decrease. The raise of the fractionation plasma production and distribution represents an important benefit for the hospital economic result.

Keywords: solvent/detergent treated pooled plasma, fresh frozen plasma, fibrinogen, blood products, coagulation factors