Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2023

Možnosti použitia kreatínfosfátu pri UPV

MUDr. Štefan Krbila, PhD., MUDr. Viliam Soboňa, MUDr. Karol Hajnovič

Molekula ATP je kľúčovým hráčom v energetickom metabolizme bunky a celého organizmu. Deplécia tejto molekuly vedie k prehlbovaniu prebiehajúcich patologických procesov a k zrodu nových, najmä u kriticky chorého pacienta, ktorý je postavený pred mimoriadnu energetickú výzvu. Na základe súčasných poznatkov možno povedať, že adekvátna substitúcia energetických zdrojov a prevencia ich prípadnej deplécie, predstavujú nevyhnutnú súčasť základnej liečby každého pacienta a teda v našom prípade suplementáciu ATP cestou podávania syntetického kreatínfosfátu. Syntetický kreatínfosfát v súčasnosti predstavuje významnú zložku komplexnej farmakologickej liečby kriticky chorého pacienta. Jeho schopnosť poskytovať chemickú energiu nevyhnutnú na resyntézu ATP, významný kardioprotektívny účinok, neuroprotektívne pôsobenie a schopnosť urýchliť regeneráciu svalovej hmoty a podieľať sa na skrátení dĺžky umelej pľúcnej ventilácie, jednoznačne legitimujú túto molekulu na širokú aplikáciu v rámci jednotiek KAIM a OAIM. Kreatínfosfát by však nemal ostať výlučne v rukách a možnostiach anestéziológov/intenzivistov. Na naše pracoviská sa pacient dostáva v pomerne pokročilom štádiu daného ochorenia alebo stavu, pričom včasná a plnohodnotná suplementácia energetických zdrojov zásadným spôsobom ovplyvňuje jeho ďalšie vyhliadky. Preto je potrebné, aby sa dôležitosť komplexnej liečby, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj starostlivosť o energetický metabolizmus, dostala do rúk a dennej rutiny aj mimo náš obor, čím sa bezpochyby znásobia šance našich pacientov.

Kľúčové slová: kreatínfosfát, ATP, energetický metabolizmus, umelá pľúcna ventilácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of using creatine phosphate in artificial lung ventilation

The ATP molecule represents a key role in the energetic metabolism of each cell and the entire organism. The depletion of such important molecule inevitably leads to deepening of the ongoing pathophysiological issues and causes new pathological mechanisms, especially in case of critically ill patient which is exposed to unique energy challenge. According to current clinical opinion it is necessary to provide adequate substitution as well as prevention of depletion of energetic substrates as this approach is required to maintain basic therapeutic strategy for each critically ill patient; in this case by means of ATP supplementation by synthetic creatine phosphate. The synthetic creatine phosphate is considered as necessary unit of complex therapy for critically ill patient. It’s most important characteristics, to provide chemical energy necessary for ATP re-synthesis, cardioprotective effect, neuroprotective effect, and the ability to provide faster muscle regeneration and to reduce the overall artificial ventilation time, make this molecule legitimate for ICU applications. The actual use of this molecule should not be limited to anesthesiologists and intensivists only due to the fact, that the first contact of patients with ICU and intensive care is often in late state of ongoing pathological process and therefore sooner and targeted therapy with synthetic creatine phosphate could lead to better energy state and better outcome. Therefore, it is necessary to provide this molecule for other specialists, in order to maintain adequate care of energy metabolism within the entire hospitalization process.

Keywords: phosphocreatine, ATP, energy metabolism, artificial ventilation