Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2022

Monitorovanie objemu cirkulujúcich tekutín s použitím variácie tepového objemu

MUDr. Ivan Job, PhD., MUDr. Andrea Kukučková

Podávanie tekutín je prvým krokom v liečbe hemodynamicky nestabilných pacientov. Hypovolémia aj hypervolémia sú spojené so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou, preto optimálna volumoterapia vyžaduje presné vyhodnotenie intravaskulárneho objemu pacienta (preloadu srdca) a schopnosť predpovedať hemodynamickú odpoveď po podaní tekutín. Nové vysokoprediktívne dynamické parametre, ako variácia tepového objemu (SVV), využívajú na túto predikciu interakciu srdca, pľúc a venózneho návratu počas mechanickej ventilácie. Substitučná objemová terapia optimalizovaná pomocou variácie tepového objemu (SVV), oproti štandardnému monitorovaniu, je výhodne použiteľná na identifikáciu pacientov vyžadujúcich doplnenie intravazálneho objemu tzv. „volume respondérov“, s redukciou nadmerne podanej tekutinovej nálože u „non respondérov“.

Kľúčové slová: stav intravaskulárnej náplne, preload, interakcia srdca a pľúc, variácia tepového objemu

Monitoring circulating fluid volume using stroke volume variation

Fluid administration is the first step in the treatment of hemodynamically unstable patients. Both hypovolemia and hypervolemia are associated with increased morbidity and mortality, so optimal volume therapy requires accurate evaluation of the patient‘s intravascular volume (cardiac preload) and the ability to predict a hemodynamic response after fluid administration. Highly predictive dynamic parameter, Stroke Volume Variation, uses the interaction of heart, lung, and venous return during mechanical ventilation to predict this. Replacement volume therapy optimized by stroke volume variation, compared to standard monitoring, is useful for identifying patients requiring intravascular volume administration „volume responders“, with a reduction of overdose fluid in „non-responders“.

Keywords: intravascular volume, preload, heart and lung interaction, stroke volume variation