Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Koagulopatia spojená s infekciou COVID - 19 Bezpečná a efektívna tromboprofylaxia je zásadná pre prežívanie pacienta

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., MUDr. Erika Palenčíková, MUDr. Kováč Martin

Pandémia COVID-19 sa stala naliehavým problémom v každej krajine. Pri infekcii týmto vírusom mnoho odborných správ uvádza prítomnosť koagulopatie spojenej s masívnou tvorbou intravaskulárnych trombov, čo sa podobá diseminovanej intravaskulárnej koagulácii (DIC). Pravidelné koagulačné testy a aktívne riešenie prokoagulačného stavu sú užitočné pre manažment závažných prípadov COVID-19. Klinickým prejavom koagulopatie spojenej s COVID-19 je predovšetkým orgánová dysfunkcia spojená s mikrotrombotizáciou v orgánoch a hemoragické príhody sú menej časté. Najdôležitejším hemostatickým biomarkerom je zvýšenie D-diméru a produktov degradácie fibrínu/fibrinogénu. Okrem aktivácie koagulácie s vysokou plazmatickou hladinou D-dimérov sú spolu s poklesom trombocytov a trombocytopéniou nepriaznivými prognostickými markermi a determinantom vysokej úmrtnosti pri COVID-19. Dôležitým znakom patogenézy respiračného syndrómu koronavírusu 2 je poškodenie endotelových buniek. Stratégia prevencie trombózy má zásadný význam pre zlepšenie funkcie orgánov a prežívanie pacientov.

Kľúčové slová: COVID-19, koagulopatia, D-dimér, antikoagulačná stratégia, heparín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Coagulopathy associated with COVID - 19 infection Safe and effective thromboprophylaxis is essential for patient survival

The pandemic of COVID-19 has become an urgent problem in every country. In the case of infection with this virus, many experts have reported the presence of coagulopathy associated with massive intravascular thrombus formation, which is similar as disseminated intravascular coagulation (DIC). Regular coagulation tests and active procoagulant management are useful for the management of severe cases. The clinical manifestation of coagulopathy is associated with organ dysfunction caused by microthrombotic in organs. Haemorrhagic events are uncommon. The most important haemostatic biomarker is the increase in D-dimer and fibrin / fibrinogen degradation products. In addition to activating coagulation with high plasma D-dimer, platelet depletion and thrombocytopenia, together with unfavourable prognostic markers and determinants of high mortality. Endothelial cell damage is an important feature of the pathogenesis of respiratory syndrome COVID-19. A thrombosis prevention strategy is essential for improving organ function and patient survival.

Keywords: COVID-19, coagulopathy, D-dimer, anticoagulant strategy, heparin