Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2013

Implementácia aktivít Bezpečný chirurgický výkon zachraňuje životy a Helsinská deklarácia do praxe

MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Vladimír Hudák

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), chirurgické a anestéziologické spoločnosti, spoločnosti sestier a pacientov, pripravili a v roku 2008 uviedli v New Yorku iniciatívu “Bezpečný operačný výkon zachraňuje životy”. Tento proces prebieha aj v Európe a pripojila sa k nemu aj Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM). V tejto iniciatíve sa zdôrazňuje tímová spolupráca lekárov a sestier, spolupráca lekára a pacienta. Bol vypracovaný kontrolný protokol (checklist), ktorý má byť vyplnený pred, počas a po operačnom výkone. Vyplnením protokolu sa majú skontrolovať úkony, ktoré musia byť urobené pre bezpečné perioperačné obdobie. Nemá to byť práca navyše, iba kontrola, či je pacient a tím pripravený na operačný výkon. Ak tím nemá vôľu a čas vyplniť protokol, vyvoláva to podozrenie, že nie je pripravený vykonať operačný výkon. Helsinská deklarácia bola podpísaná 14. júna 2010 v rámci kongresu ESA v Helsinkách a uverejnená ako Helsinki Declaration for Patient Safety in Anaesthesiology (6). Hovorí o bezpečnosti pacienta v perioperačnom období a protokoloch, ktoré majú byť vypracované pre bezpečné podávanie anestézie, peroperačný priebeh a pooperačné obdobie, vrátane liečby bolesti. V tomto článku by sme chceli uviesť skúsenosti z niektorých štátov v Európe ako aj naše skúsenosti pri uvádzaní týchto iniciatív.

Kľúčové slová: bezpečnosť pacienta, perioperačné obdobie, Helsinská deklarácia, kontrolný protokol – checklist, odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Implementation of activities WHO Safe surgery saves lives and Helsinki declaration into praxis

World Health Organisation (WHO), societies of surgeons, anaesthetists, nurses and patients had prepared and in 2008 introduced the initiative “Safe Surgery Saves Lives”. This initiative was embraced also in Europe and accepted also by Slovak Society of Aneasthesiologists. In this initiative team cooperation of physicians, nurses and patients is emphasised. The checklist with most important items was prepared that should be filled in before, during and after surgery. The purpose of the checklist is to ensure that all steps that should be done are really done. It should not bring more work; it is just a control that the patient has been fully prepared for surgery. If the team has no intention to fill in the checklist, or the time cannot be allocated, then the team is not properly prepared to perform surgery. Helsinki Declaration on patient safety has been signed on June 14, 2010 during the annual Euroanaesthesia meeting in Helsinki and was published as Helsinki Declaration for Patient Safety in Anaesthesiology. According the Declaration the safety of the patient during perioperative and postoperative period should be secured, including pain treatment. In this article we would like to demonstrate experiences from different countries of Europe and also our experiences with introducing those initiatives.

Keywords: safety of surgical patient, perioperative care, Helsinki Declaration, checklist, recommendations