Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2014

Exogénne podávaný melatonín v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov

MUDr. Peter Čandík, PhD., MUDr. František Sabol, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Stanislav Saladiak, MUDr. Boris Bilý, MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD.

Táto práca predstavuje prospektívnu klinickú observačnú štúdiu. Delírium po kardiochirurgických operačných výkonoch je závažnou komplikáciou. Bolo preukázané, že cirkadiánny rytmus sekrécie melatonínu býva pooperačne zmenený. Delírium a perioperačne navodené poruchy spánku sú potenciálne prepojené. Predpokladá sa, že obnovením fyziologického spánkového vzoru pomocou substancie, ktorá by bola schopná resynchronizovať cirkadiánny rytmus – akou je exogénne podaný melatonín – bude možné znížiť výskyt pooperačného delíria. Štúdia pozostáva z dvoch konsekutívnych súborov, pričom do každého zo súborov bolo zaradených 250 po sebe nasledujúcich pacientov. Prvá skupina predstavuje kontrolnú skupinu a druhá skupinu s exogénnym melatonínom. V druhej skupine bol pacientom profylakticky exogénne podávaný melatonín večer pred operáciou a následné tri pooperačné dni. Hlavným cieľom klinickej štúdie bolo sledovať výskyt delíria a identifikovať prediktory delíria, ako aj navzájom porovnať obe skupiny na základe incidencie delíria. Výskyt pooperačného delíria bol 8,4 % v skupine pacientov s exogénne podaným melatonínom v porovnaní s 20,8 % incidenciou v kontrolnej skupine (p = 0,001). Prediktory pooperačného delíria v skupine s melatonínom predstavovali vek (p = 0,001) a vyššia hodnota EuroSCORE II (p = 0,001). Realizácia multivariate analýzy veku a EuroSCORE II (p = 0,014) so vzájomným porovnaním oboch skupín preukázala, že hlavné prediktory pooperačného delíria predstavujú vek (p = 0,001), hodnota EuroSCORE II (p = 0,001), dĺžka trvania mimotelového obehu (p = 0,001), dĺžka naloženia aortálnej svorky (p = 0,008), dávka sufentanilu (p = 0,001) a umelá pľúcna ventilácia (p = 0,033). Podávanie melatonínu významne znižuje výskyt pooperačného delíria u pacientov po kardiochirurgických výkonoch. Profylaktická liečba exogénne podávaným melatonínom by mala byť zvážená u každého pacienta plánovaného na kardiochirurgický operačný výkon.

Kľúčové slová: melatonín, prevencia, pooperačné delírium, kardiochirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Exogenous administration of melatonin in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients

This original article represents prospective clinical observational study. Post cardiac surgery delirium is a severe complication. The circadian rhythm of melatonin secretion has shown to be altered postoperatively. Delirium and perioperative sleep disturbance are potentially linked. It was hypothesized that by restoring normal sleeping patterns with a substance that is capable of resynchronizing circadian rhythm such as exogenous administration of melatonin may possibly reduce the incidence of postoperative delirium. Two consecutive groups of 250 consecutive patients took part in the study. The first was the control group and the second was the melatonin group. In second group, the patients received prophylactic melatonin treatment the evening before operation until postoperative day 3. The main objective of the clinical study was to observe the incidence of delirium and to identify any predictors of delirium and to compare the two groups based on the delirium incidence. The incidence of the delirium was 8.4% in melatonin group versus 20.8% in control group (p=0.001). Predictors of delirium in melatonin group were age (p=0.001) and higher EuroSCORE II value (p=0.001). In multivariate analysis of age and EuroSCORE II (p=0.014) by comparing the group together main predictors of delirium were age (p=0.001), EuroSCORE II (p=0.001), CPB time (p=0.001), ACC time (p=0.008), sufentanil dose (p=0.001), mechanical ventilation (p=0.033). The administration of melatonin significantly decreases the incidence of postoperative delirium after cardiac surgery. Prophylactic treatment with melatonin should be considered in every patient scheduled for cardiac surgery.

Keywords: melatonin, prevention, postoperative delirium, cardiac surgery.