Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Eticko-právne súvislosti ochorenia COVID-19

MUDr. JUDr. Peter Firment

Postup lege artis je potrebné dodržiavať aj u pacientov s ochorením COVID-19. Kvôli obmedzeniu zdrojov, vysokej úmrtnosti a narastajúcemu počtu pacientov s touto nozologickou jednotkou je eticko-právna oblasť tejto problematiky vysoko aktuálna. Uvedený článok sa zaoberá pojmami súvisiacimi s rozhodnutiami na konci života. Dôležitým je aj právo na odmietnutie liečby pacientom, a to aj s rizikom jeho úmrtia, ako extrémny príklad princípu autonómie.

Kľúčové slová: COVID-19, autonómia, nerozširovanie terapie, smrť, lege artis

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ethical and legal context of COVID-19

The lege artis procedure should be observed also in patients with COVID-19. Due to resources limitations, high mortality and the growing number of patients with this nosological unit, the ethical and legal area is highly actual. This article deals with terms related to end of life decisions. The right to refuse treatment by the patient is also important, even with the risk of his death, as an extreme example of the principle of autonomy.

Keywords: COVID-19, autonomy, withold therapy, death, lege artis