Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2022

Echokardiografické vyšetrenie u hemodynamicky nestabilných pacientov

MUDr. František Golas, doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc., MUDr. Milan Dragula

Hypotenzia, ako veľmi častý symptóm hemodynamickej nestability, sa často vyskytuje u kriticky chorých pacientov. Medzi typické príčiny hypotenzie na jednotkách intenzívnej starostlivosti patria: ľavostranná komorová dysfunkcia pri infarkte myokardu, srdcové zlyhávanie na podklade hypovolémie, sepsy a septického šoku, pľúcnej embólie, tamponády srdca a ľavostranných valvulopatií – regurgitácie a stenózy. Všetci títo pacienti profitujú z echokardiografického vyšetrenia. Transtorakálne a transezofageálne vyšetrenie majú vysokú výpovednú hodnotu v diagnóze a manažmente hemodynamicky nestabilných pacientov. Skutočne, v trénovaných rukách dokáže ultrazvuk vyriešiť diagnostický problém a riadiť následnú terapiu. Pomocou ultrazvuku vieme definovať faktory, ktoré sa podieľajú na hypotenzii – preload, kontraktilita, afterload, vzťah medzi ľavou a pravou komorou, ako aj vzťah medzi srdcom a pľúcami. A čo viac, echokardiografia nám môže pomôcť odhaliť aj príčiny hypotenzie, na ktoré klinicky nemyslíme, ako napr. obštrukcia výtokového traktu ľavej komory. V tomto článku by som rád upriamil pozornosť na význam echokardiografie pri pátraní po príčinách hemodynamickej instability na oddelení akútneho príjmu, ako aj oddeleniach intenzívnej starostlivosti.

Kľúčové slová: hemodynamická nestabilita, transtorakálne a transezofageálne vyšetrenie

Echocardiographic examination in hemodynamic unstable patients

Hypotension is almost always a symptom of hemodynamic instability and frequently develops in critically ill patients. Common causes of hypotension in ICU patients include left ventricular dysfunction due to myocardial infarction and heart failure due to different causes, such as hypovolemia, sepsis and septic shock, pulmonary embolism, cardiac tamponade and severe left-sided valvular regurgitation and stenosis. All these patients may benefit from echocardiographic evaluation. Transthoracic (TTE) and transesophageal echocardiography (TEE) have a high level of appropriateness in the diagnosis and management of hemodynamic unstable patients. In fact, in skilled hands, it needs only a few minutes to resolve a diagnostic question and guide the following therapy. We can define the major factors that determine hypotension-preload, contractility, afterload, relationship between ventricles and between the heart and lungs. Moreover, echocardiography can identify causes of hypotension that are not clinically suspected such as LV outflow tract obstruction. In this review, I would like to describe the utility of echocardiography in detecting the common causes of hypotension in Emergency department and ICU.

Keywords: hemodynamic instability, transthoracic and transesophageal echocardiography